หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 10


ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เพิ่มเติม

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เพิ่มเติม จำนวน 11,996,000 บาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เสนอ โดยให้สำนักงาน ป.ป.ช. ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 2,781,954 บาท และใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 9,214,046 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,996,000 บาท เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบด้วยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          สำนักงาน ป.ป.ช. รายงานว่า

          1. สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4,282,881,800 บาท เป็นงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 1,928,779,900 บาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 2,845,646,900 บาท เป็นแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 1,627,813,000 บาท (แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 1,597,067,900 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 30,745,100 บาท)

          2. สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายบุคลากรจนถึงเดือนกันยายน 2566 พบว่า ต้องใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,609,063,900 บาท โดยสำนักงาน ป.ป.ช. มีรายการงบประมาณที่ประมาณการแล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 9 รายการ [เช่น เงินเดือนข้าราชการและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)] รวมจำนวน 37,093,300 บาท และมีรายการที่จะต้องเสนอของบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 6 รายการ [เช่น ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (ค่าซี) และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพิเศษ] รวมจำนวน 49,089,300 บาท ทั้งนี้ เมื่อหักรายการที่มีงบประมาณคงเหลือแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช. จะต้องเสนอของบประมาณเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 11,996,000 บาท เพื่อให้เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 11,996,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวด้วยแล้ว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 26 กันยายน 2566

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

A9974

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!