หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

5888 MAI Praphan


บจ. mai รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2567 ยอดขายรวม 54,030 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 4,607 ล้านบาท

          บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 มียอดขายรวม 54,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 6.7% และ 6.4% ตามลำดับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ บจ. มีความสามารถในการทำกำไรในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ดีขึ้น 

          นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 211บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 220 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน โดยไตรมาส 1 ปี 2567 พบ บจ. รายงานกำไรสุทธิจำนวน 157 บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด 

          ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 ของ บจ. mai เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มียอดขายรวม 54,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% มีต้นทุนขาย 39,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้น (GP) เพิ่มขึ้น 16.3% และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 6.4% ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 5,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.2% และมีกำไรสุทธิ 4,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.2% อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ดังกล่าวเป็นผลจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งที่มีผลประกอบการที่โดดเด่น และการมีรายการกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล

          “บจ.ใน mai โดยภาพรวมมียอดขายเติบโตขึ้น มีความพยายามควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 ของ บจ. mai มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมีกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการ ที่มียอดขาย กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิเติบโต” นายประพันธ์กล่าว

          ในส่วนของฐานะทางการเงิน บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 346,672 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากสิ้นปี มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่ 0.78 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2566 ที่เท่ากับ 0.80 เท่า 

          ปัจจุบันมี บจ.ใน mai 221 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 382.05 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market capitalization) อยู่ที่ 389,014 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 1,860 ล้านบาทต่อวัน 

 

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2567 ของ บจ. mai แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มอุตสาหกรรม 

ยอดขาย

กำไรจากการดำเนินงาน

กำไรสุทธิ

Q1/2566

Q1/2567

%Chg

Q1/2566

Q1/2567

%Chg

Q1/2566

Q1/2567

%Chg

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

3,641

3,833

5.3%

208

338

62.4%

171

316

84.3%

สินค้าอุปโภคบริโภค

3,404

3,694

8.5%

282

117

-58.6%

171

177

3.3%

ธุรกิจการเงิน

817

1,488

82.0%

245

893

264.8%

139

691

395.7%

สินค้าอุตสาหกรรม

10,790

12,151

12.6%

358

691

93.2%

188

568

201.6%

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

8,421

8,969

6.5%

932

1,285

37.9%

627

1,155

84.1%

ทรัพยากร

3,850

4,180

8.6%

215

476

122.0%

20

353

1,659.1%

บริการ

12,248

12,743

4.0%

1,046

1,067

2.1%

887

946

6.6%

เทคโนโลยี

6,324

6,971

10.2%

467

392

-16.1%

411

402

-2.2%

รวม

49,496

54,030

9.2%

3,751

5,259

40.2%

2,615

4,607

76.2%

 

อัตราส่วนการทำกำไร ไตรมาส 1/2567 ของ บจ. mai แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม

อัตรากำไรขั้นต้น (%)

 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)

อัตรากำไรสุทธิ (%)

Q1/2566

Q1/2567

%Chg

Q1/2566

Q1/2567

%Chg

Q1/2566

Q1/2567

%Chg

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

34.6%

36.8%

2.3%

5.7%

8.8%

3.1%

4.6%

8.1%

3.4%

สินค้าอุปโภคบริโภค

40.1%

37.6%

-2.6%

8.3%

3.2%

-5.1%

4.9%

4.5%

-0.4%

ธุรกิจการเงิน

62.0%

77.7%

15.7%

29.9%

60.0%

30.1%

13.4%

38.6%

25.2%

สินค้าอุตสาหกรรม

17.9%

18.7%

0.9%

3.3%

5.7%

2.4%

1.7%

4.6%

2.9%

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

25.8%

30.2%

4.4%

11.1%

14.3%

3.3%

7.3%

12.6%

5.2%

ทรัพยากร

16.8%

21.6%

4.8%

5.6%

11.4%

5.8%

0.5%

8.3%

7.7%

บริการ

29.0%

28.2%

-0.8%

8.5%

8.4%

-0.2%

7.1%

7.3%

0.2%

เทคโนโลยี

22.6%

21.7%

-0.9%

7.4%

5.6%

-1.8%

6.4%

5.7%

-0.8%

รวม

26.0%

27.7%

1.7%

7.6%

9.7%

2.1%

5.2%

8.3%

3.1%

 

 

 

5888

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!