หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 12


ร่างกฎกระทรวงสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร พ.ศ. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          กำหนดให้มีการทำสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตรทั่วราชอาณาจักร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตรจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งที่มีอยู่ในทะเบียนเกษตรกรและนอกทะเบียนเกษตรกร ดังนี้ 

          1. กฎกระทรวงนี้ มีอายุ 10 ปี 

          2. กำหนดบทนิยาม ดังนี้ 

               2.1 “การเกษตร” หมายความว่า การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด การทำนาเกลือสมุทร การทำประมงน้ำจืด การทำประมงทะเล และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 

               2.2 “ผู้ถือครองทำการเกษตร” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งควบคุม หรือจัดการ และมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการทำการเกษตร ในที่ดินที่ตนถือครอง รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบทั้งด้านเทคนิคและด้านการเงินในการทำการเกษตร ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ถือครองทำการเกษตร ณ วันสำมะโน

               2.3 “หัวหน้าครัวเรือน” หมายความว่า สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมรับนับถือหรือยกย่องจากสมาชิกในครัวเรือนให้เป็นหัวหน้าครัวเรือน

          3. กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติทำสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตรเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตร เพื่อใช้สำหรับการวางแผนกำหนดนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา

              เมื่อจะจัดทำสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติแจ้งวันจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างและระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่ผู้ถือครองทำการเกษตรหรือหัวหน้าครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างดังกล่าว

          4. กำหนดเขตท้องที่ที่จัดทำสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร ได้แก่ ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

          5. กำหนดให้ผู้ถือครองทำการเกษตรหรือหัวหน้าครัวเรือนที่อยู่ในเขตท้องที่ ตามข้อ 4. เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการให้สัมภาษณ์ หรือตอบแบบสอบถาม ผ่านระบบเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศกำหนด

          6. กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดทำสำมะโน หรือการสำรวจตัวอย่างการเกษตรตามกฎกระทรวงนี้

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4716

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!