หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 20


ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยไม่ถือเป็นวันลา

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2567 (รวม 23 วัน)1 ต่อไป ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          สปน. รายงานว่า

          1. ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 (ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โครงการฯ) ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2567 (รวมระยะเวลาบรรพชาอุปสมบท 21 วัน) โดยกำหนดผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 5,621 คน แบ่งเป็น ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 73 คน กำหนดจัดพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (วัดราชบพิธฯ) โดยมีวัดราชบพิธฯ ร่วมกับ สปน. พศ. และกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการฯ (ใช้งบประมาณของ สปน. ดำเนินโครงการฯ ในส่วนกลางภายในกรอบวงเงิน 2 ล้านบาท) และส่วนภูมิภาค2 ทุกจังหวัดๆ ละ 73 คน รวม 5,548 คน กำหนดจัดพิธี ณ วัดในจังหวัดต่างๆ ที่กำหนด โดยมี มท. และ พศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการฯ 

          2. โครงการฯ มีรายละเอียดการดำเนินการ สรุปได้ ดังนี้

 

การดำเนินการ/กิจกรรม

 

ระยะเวลา

(1) การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (สปน. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด้วยแล้ว)

 

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม-วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

(2) การตรวจสอบคุณสมบัติ

 

เดือนพฤษภาคม 2567

(3) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

 

เดือนมิถุนายน 2567

(4) การเตรียมดำเนินโครงการฯ เช่น จัดหาเครื่องอัฐบริขารและการขอมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่ถือเป็นวันลา

 

เดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน 2567

(5) พิธีปลงผม (โดยมีการรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567)

 

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

(6) พิธีรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธฯ (ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากส่วนกลาง 73 คน และผู้แทนจังหวัดๆ ละ 1 คน)

 

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

(7) พิธีบรรพชาอุปสมบท

 

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567

(8) ศึกษาและปฏิบัติธรรม

 

วันจันทร์ที่ 15-วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567

(9) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

 

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567

(10) การศึกษาและปฏิบัติธรรม

 

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม-วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567

(11) พิธีลาสิกขา

 

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567

 

         3. เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สปน. จึงขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีความประสงค์จะอุปสมบทถวายพระราชกุศลมีโอกาสได้เข้าร่วมและได้รับสิทธิในการเข้าร่วมอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ซึ่งเป็นการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 29 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา 31 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปีบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถลาบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลครั้งนี้ได้อีก โดยจะได้รับเงินเดือนตามปกติในระหว่างการลา สำหรับผู้ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาก่อน และได้ลาบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนตามปกติในระหว่างการลา และจะไม่เสียสิทธิในการลาอุปสมบทที่จะได้รับเงินเดือนระหว่างการลาในอนาคต

______________________

1 ระยะเวลาบรรพชาอุปสมบทเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2567 (รวม 21 วัน) 

2 สปน. แจ้งว่าเป็นการใช้งบประมาณของ มท. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการฯ ในส่วนภูมิภาคภายในกรอบวงเงิน 55 ล้านบาท 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4707

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!