หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 44


ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอดังนี้

          1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของฝ่ายไทย ขอให้ กก. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

          2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ

(จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในวันที่ 23 เมษายน 2567)

          ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

ประเด็น

สาระสำคัญ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประจำชาติของทั้งสองประเทศ

กรอบ

ความร่วมมือ

- ประสานงานระหว่างสมาคมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการนำเที่ยว และบริษัทนำเที่ยว

- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณะ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศของตน

- แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการลงทุนในด้านการท่องเที่ยว

- แจ้งให้นักลงทุนที่สนใจทราบเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศตลอดจนโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการทูตอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการ

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดการสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว

- จัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพและการจัดสัมมนาเพื่อปรับปรุงและสร้างความตระหนักรู้ในด้านการท่องเที่ยว และดำเนินการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรในภาคโรงแรมและอาหาร

- ส่งเสริมความร่วมมือในด้านการฝึกอบรมบุคลากรและการฝึกอบรมพนักงานในด้านการท่องเที่ยว

- อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาในด้านการท่องเที่ยว

- แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและเทศกาลท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในประเทศของตนและส่งเสริมให้คู่ภาคีเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวหรือกิจกรรมระหว่างประเทศอื่นๆ ในด้านการท่องเที่ยว

- แลกเปลี่ยนความรู้ทางสื่อโฆษณาและข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศของตน รวมถึงข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวต่างๆ

- อำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน

การระงับ

ข้อพิพาท

- ความแตกต่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ จะได้รับการแก้ไขโดยผ่านการหารือระหว่างผู้เข้าร่วมผ่านช่องทางการทูต

ผลผูกพัน

- บันทึกความเข้าใจฯ ไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีที่ผูกพันตามกฎหมายต่อผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย

- กิจกรรมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะดำเนินการตามกฎหมายของทั้งสองประเทศและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณของทั้งสองฝ่าย

การบังคับใช้

การแก้ไข

และการยกเลิก

- จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นระยะเวลา 5 ปี และจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน

- บันทึกความเข้าใจฯ อาจได้รับการแก้ไขโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันจากผู้เข้าร่วม

- ในกรณีที่คู่ภาคีมีเจตนาที่จะไม่ต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ ให้แจ้งผู้เข้าร่วมรายอื่นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4696

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!