หมวดหมู่: กลต.

SET 8


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 22 เมษายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 22 เม.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 24 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH)

 

นาย นพดล

ศรีแสงนาม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/04/2567

5,000

2.48

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์

โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

1,000,000

0.29

ซื้อ

เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS)

 

นาย บุญสม

กิจเกษตรสถาพร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/04/2567

4,000,000

-

โอน

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

100,000

3.64

ซื้อ

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

19/04/2567

25,997,000

0.13

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง ธนนันท์ ซาโต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/04/2567

4,000

1.34

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/04/2567

230,000

1.33

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/04/2567

155,000

1.33

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/04/2567

100,000

1.31

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

411,000

 

Revoked by Reporter

1.29

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

411,000

1.29

ซื้อ

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย กวิน

กาญจนพาสน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/04/2567

5,000,000

6.00

ซื้อ

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย กวิน

กาญจนพาสน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

20,000,000

5.90

ซื้อ

พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG)

 

นาย ชัยยศ

จิรบวรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/04/2567

1,000,000

0.60

ขาย

ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTI)

 

นาง วรญา ภูวพัชร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

2,631,600

2.12

ซื้อ

มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGC)

 

นางสาว เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

50,000

4.98

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

3,400

1.25

ซื้อ

ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(YONG)

 

นาย สรรเพชญ

ศลิษฏ์อรรถกร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

10,600

1.98

ซื้อ

โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)

 

นาย สิทธิ

ภาณุพัฒนพงศ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์)

หุ้นสามัญ

29/03/2567

5,583,500

1.93

โอน

โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)

 

นาย สิทธิ

ภาณุพัฒนพงศ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์)

หุ้นสามัญ

22/04/2567

800,000

2.08

โอน

อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMARIN)

 

นาย ฐาปน

สิริวัฒนภักดี

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท สิริวัฒนภักดี จำกัด)

หุ้นสามัญ

19/04/2567

115,789

5.00

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

9,400

2.62

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

7,600

2.63

ซื้อ

โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)

 

นาง วรรณี

เชาว์กิตติโสภณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

1,000,000

0.64

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!