หมวดหมู่: กลต.

SEC copy


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

          ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สมาคมฯ) เพื่อให้มีบทบัญญัติรองรับการให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลสมาคมฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน International Organization of Securities Commissions (IOSCO) เพื่อคุ้มครอง รักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน และให้เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เห็นควรให้จัดทำหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          (1) การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ ผู้ขอรับความเห็นชอบต้องมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามที่กำหนด เช่น โครงสร้างการกำกับดูแลสมาคมฯ ที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good governance) การมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกและกำกับสมาชิกที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการกีดกันการแข่งขัน เป็นต้น

          (2) การกำหนดหน้าที่ของสมาคมฯ ภายหลังการได้รับความเห็นชอบ สมาคมฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ good governance เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีระบบรองรับการดำเนินงานตามที่กำหนดตลอดเวลาในการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

          ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดหลักการและร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=941 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566

 

 

A9953

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!