หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copy


ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน .. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่ง ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

          ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (รง.) เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยปรับปรุงสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก และสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เป็น กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก และกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ตามลำดับ และเพิ่มสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 20 สถาบัน

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รง. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รง. .. 59

 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รง. .. ....

 

หมายเหตุ

ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้

 

 

 

 

(1) สำนักงานเลขานุการกรม   คงเดิม    
(2) กองบริหารการคลัง   คงเดิม    
(3) กองบริหารทรัพยากรบุคคล   คงเดิม    
(4) กองแผนงานและสารสนเทศ   คงเดิม    
(5) กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ   คงเดิม    
(6) กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   คงเดิม    
(7) สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก   (7) กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก   เปลี่ยนสำนักเป็นกอง
(8) สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน   (8) กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน   เปลี่ยนสำนักเป็นกอง
(9) – (33) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 – 25   (9) – (53) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 – 45   เพิ่มสถาบัน จำนวน 20 สถาบัน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 6 ธันวาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12151

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!