หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV


ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบหรือรับรองสำหรับผู้ตรวจสอบเอกชน .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบหรือรับรองสำหรับ ผู้ตรวจสอบเอกชน .. .... ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ สคก. เสนอว่า ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบหรือรับรองสำหรับผู้ตรวจสอบเอกชน .. .... ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เสร็จแล้ว โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดรายละเอียดของอัตราค่าบริการตรวจสอบหรือรับรอง ซึ่งพิจารณากำหนดให้มีหลายอัตรา และพิจารณาตามประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ได้กำหนดประเภทของโรงงานไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 1) โรงงานจำพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ต้องขออนุญาต เนื่องจากเป็นโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมไม่รุนแรง เช่น โรงงานฟักไข่โดยใช้ตู้อบ โรงงานซ่อมนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา เป็นต้น 2) โรงงานจำพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานที่จะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน เนื่องจากเป็นโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 75 คน และ 3) โรงงานจำพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน จึงจะดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นโรงงานที่มีการใช้เครื่องจักรหรือคนงานมากกว่าโรงงานจำพวกที่ 2 หรือส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เช่น โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ โรงงานทุกประเภทต้องมีการตรวจสอบหรือรับรองโรงงานหรือเครื่องจักร)

 

ประเด็น

 

ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ อก. เสนอ

 

ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ สคก. ตรวจฯ

อัตราค่าบริการ ตรวจสอบ/รับรอง สำหรับผู้ตรวจสอบเอกชน

 

- ผู้ตรวจสอบเอกชนที่ดำเนินการตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ได้รับค่าบริการตรวจสอบหรือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มอบหมายให้มีการตรวจสอบหรือรับรอง โดยให้คิดเป็นเงินในอัตราวันละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อคนตรวจสอบหรือรับรอง 1 คน ทั้งนี้ เศษของวันหากไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้คิดเป็นเงินกึ่งหนึ่งของอัตราข้างต้น

 

- ค่าบริการตรวจสอบหรือรับรองสำหรับ ผู้ตรวจสอบเอกชนให้เป็นไปตามที่ ผู้ ตรวจสอบเอกชนและผู้ประกอบกิจการโรงงานจะตกลงกันตามอัตราที่กำหนดไว้ สำหรับการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักร และการรับรองรายงานผลการปฏิบัติการของผู้ประกอบกิจการโรงงาน มีอัตราค่าบริการ ดังนี้

      1) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า หรือกำลังเทียบเท่าไม่เกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานที่ใช้คนงานไม่เกิน 75 คนโดยไม่ใช้เครื่องจักร ได้รับอัตราค่าบริการตั้งแต่ 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

      2) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 75 แรงม้า หรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 75 แรงม้า หรือโรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ 75 คน โดยไม่ใช้เครื่องจักร ได้รับอัตราค่าบริการตั้งแต่ 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

- ค่าบริการดังกล่าวให้คิดเป็นเงินในอัตรารายวันต่อคนตรวจสอบหรือรับรอง 1 คน ทั้งนี้ เศษของวันหากไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้คิดเป็นเงินกึ่งหนึ่งของอัตราที่ตกลงกันข้างต้น

 

          อก. (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ได้พิจารณายืนยันให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1 ดังกล่าวที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

sme 720x100

 

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          1. กำหนดค่าบริการตรวจสอบหรือรับรองสำหรับผู้ตรวจสอบเอกชนให้เป็นไปตามที่ผู้ตรวจสอบเอกชนและผู้ประกอบกิจการโรงงานจะตกลงกันตามอัตราที่กำหนดไว้ สำหรับการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรและการรับรองรายงานผลการปฏิบัติการของผู้ประกอบกิจการโรงงาน มีอัตราค่าบริการ ดังนี้

                    1.1 โรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าไม่เกิน 75 แรงม้า หรือโรงงานที่ใช้คนงานไม่เกิน 75 คน โดยไม่ใช้เครื่องจักร ได้รับอัตราค่าบริการตั้งแต่ 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (โรงงานจำพวกที่ 1 และ ที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดโรงงาน .. 2563)

                    1.2 โรงงานที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 75 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 75 แรงม้า หรือโรงงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ 75 คน โดยไม่ใช้เครื่องจักร ได้รับอัตราค่าบริการตั้งแต่ 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท (โรงงานจำพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดโรงงาน .. 2563)

          2. ค่าบริการดังกล่าวให้คิดเป็นเงินในอัตรารายวันต่อคนตรวจสอบหรือรับรอง 1 คน ทั้งนี้ เศษของวันหากไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้คิดเป็นเงินกึ่งหนึ่งของอัตราที่ตกลงกัน ตามข้อ 1.1 หรือ 1.2

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12229

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!