หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 28


แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2566)

           คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2566) [เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ให้ พณ. (กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเทศ) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ] ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีมติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 มีโครงการรวมทั้งหมด 231 โครงการ วงเงินรวม 711.939 ล้านบาท แบ่งเป็น

           1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งออก จำนวน 230 โครงการ วงเงิน 691.939 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

                      1.1 ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ มีโครงการรวม 58 โครงการ รวมวงเงิน 424.808 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้

                                 1.1.1 การผลักดันคลัสเตอร์เป้าหมาย* จำนวน 40 โครงการ วงเงิน 338.058 ล้านบาท เช่น การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและสินค้าอาหารฮาลาลไทยสู่ตลาดต่างประเทศ การส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้า/คู่ค้าในต่างประเทศและการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหารไทย

                                 1.1.2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศของไทย จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 34.329 ล้านบาท เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ การยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล และการจัดตั้งศูนย์บริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP Service Center) เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

                                 1.1.3 การพัฒนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างภาพลักษณ์และการส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 40.075 ล้านบาท เช่น การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านสื่อมวลชนต่างประเทศ และการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ

                                 1.1.4 การพัฒนาองค์กรสู่อนาคต จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 12.345 ล้านบาท เช่น การสนับสนุนค่าบำรุงสมาชิกของหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค

 

EXIM One 720x90 C J

 

                      1.2 ด้านการเจรจาเชิงรุกเพื่อปิดตลาด มีโครงการรวม 154 โครงการ รวมวงเงิน 89.361 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ ดังนี้

                                 1.2.1 การประชุมเจรจาเชิงรุก จำนวน 153 โครงการ วงเงิน 85.361 ล้านบาท เช่น การจัดประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลก การจัดประชุมข้าวนานาชาติและการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในต่างประเทศ

                                 1.2.2 การปกป้องผลประโยชน์และแก้ไขอุปสรรคทางการค้า จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 4 ล้านบาท คือ การจัดจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านมาตรการเยียวยาทางการค้า

                      1.3 ด้านการเร่งรัดทำการตลาดเชิงกลยุทธ์ มีโครงการรวม 18 โครงการ รวมวงเงิน 177.769 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ ดังนี้

                                 1.3.1 การรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟื้นตลาดเก่า จำนวน 15 โครงการ วงเงิน 155.807 ล้านบาท เช่น การเสริมสร้างศักยภาพผู้ส่งออกไทยด้วยข้อมูลการค้าตลาดภูมิภาคอาเซียน จีน เอเชียใต้ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย และการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศตลาดอาเซียน

                                 1.3.2 การผลักดันการค้าผ่านช่องทางตลาดพาณิชย์ดิจิทัลและช่องทางการกระจายสินค้ารูปแบบใหม่ จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 21.962 ล้านบาท เช่น การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) สู่สากลด้วยพาณิชย์ดิจิทัล การขับเคลื่อนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ระหว่างประเทศ

           2. งบงานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 20 ล้านบาท

_____________________

* กลุ่มคลัสเตอร์สำคัญ เช่น สินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหาร สินค้าฮาลาล สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และธุรกิจบริการศักยภาพ

กลุ่มคลัสเตอร์ ไทยแลนด์ 4.0 เช่น กลุ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรม อาหารและเกษตรพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพ พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีทางการแพทย์

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12220

Click Donate Support Web  

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!