หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2565

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเสนอ ดังนี้

          1. รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

          2. เห็นชอบการเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) คราวละ 3 ปี (ปี 2566 - 2568) ไม่จำกัดปริมาณ อัตราภาษี ร้อยละ 0 และกรอบการค้า อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อผูกพันและการบริหารการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง คราวละ 3 ปี (ปี 2566 - 2568)

          3. เห็นชอบการเปิดตลาดและบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมัน ถั่วเหลือง มะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้งและน้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) อื่นๆ คราวละ 3 ปี (ปี 2566 - 2568) โดยจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาปีต่อปี

          4. เห็นชอบการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG)1 ภายใต้ความตกลงเกษตรของ WTO และความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) สำหรับสินค้ามะพร้าวผล ปี 2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

          5. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช โดยเพิ่มเติมอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นกรรมการ

______________________________________

1 มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) คือ มาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าภายใต้ความตกลงการเกษตรของ WTO ที่ให้สิทธิแก่ประเทศสมาชิกในการขึ้นภาษีรายการสินค้าเกษตรบางรายการ (ไทยสงวนสิทธิไว้จำนวน 23 รายการ เช่น ถั่วเหลือง กาแฟ น้ำมันปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เพื่อชะลอการนำเข้าในกรณีที่ปริมาณการนำเข้าสินค้ามากกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ (Trigger Volume) ตามแนวทางในมาตรการ SSG ทั้งนี้ ในส่วนสินค้ามะพร้าวได้เริ่มกำหนดมาตรการ SSG เป็นครั้งแรกในปี 2560

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12212

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J


วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!