หมวดหมู่: มติ ครม.

1aaaD


ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2565

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย 3 เดือน ครั้งที่ 5 (1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2565) ดังนี้

          1. อนุมัติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ChulaCov19 mRNA เพื่อทำการทดสอบทางคลินิกระยะที่สาม และการผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย และทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านวัคซีนและลดการพึ่งพาวัคซีนจากต่างประเทศได้ในอนาคต แต่ประสบปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถควบคุมได้และที่ผ่านมาหน่วยงานรับผิดชอบได้ใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาแล้ว ประกอบกับการดำเนินโครงการฯ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค จึงเห็นควรให้ระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการฯ ออกไปจากเดือนมีนาคม 2565 เป็นกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขในการอนุมัติดังกล่าว โดยมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้

                    1.1 ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่วิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการฯ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

                    1.2 จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และแผนการดำเนินงานที่ได้มีการปรับแผนและการบริหารความเสี่ยง เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะสามารถดำเนินโครงการฯ ให้เสร็จสิ้นได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน

          2. อนุมัติให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

                    2.1 ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 22 โครงการ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สระบุรี ฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ และปราจีนบุรี กรอบวงเงิน 35.5448 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมโครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแบนะ ของจังหวัดตรัง วงเงิน 4.3440 ล้านบาท เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเจ้าไหมยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้

                    2.2 ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 78 โครงการ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร ตรัง สิงห์บุรี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ พัทลุง และนครนายก กรอบวงเงิน 152.4047 ล้านบาท เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งเป็นกลุ่มโครงการที่ได้ผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างผูกพันสัญญาและลงนามสัญญาแล้ว

 

QIC 720x100

ธกส 720x100

 

                    2.3 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 24 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านคลอง 24 ฝั่งเหนือ ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยปรับลดระยะทางให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่จาก 750 เมตร เป็น 690 เมตร ทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ลดลงจาก 2.3400 ล้านบาท เป็น 2.1560 ล้านบาท หรือลดลงจำนวน 0.1840 ล้านบาท

                    2.4 อนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของ 76 จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ โดยการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการเป็นเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1,399 โครงการ และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 4 โครงการ สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามผูกพันสัญญา จำนวน 614 โครงการ เห็นควรให้กำหนดเป็นเงื่อนไขการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และข้อ 20 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม .. 2564 ว่าหากหน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ให้หน่วยงานยกเลิกการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ และเร่งส่งคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายและจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

                    2.5 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เร่งส่งคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายและจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพันสัญญาให้เสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการตามข้อ 19 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม .. 2564 และเป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

          3. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564 ราย 3 เดือน ครั้งที่ 5 (1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2565) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม .. 2564 ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12209

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!