หมวดหมู่: แรงงาน

1AA1เชิดชูเกียรติ


ก.แรงงาน จัดงานเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการและสถานศึกษา ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จังหวัดชลบุรี

      กระทรวงแรงงานจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จังหวัดชลบุรี เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาอื่นๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

       นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายสุเทพฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านแรงงาน

      โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สอดคล้องตามหลักมาตรฐานแรงงานสากล ซึ่งท่านได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการแรงงานที่สอดคล้องตามข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม และความปลอดภัยในการทำงาน

ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการจัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาอื่น ๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

      ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า พิธีมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีในแต่ละด้าน ประกอบด้วย รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จำนวน 116 รางวัล รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 48 รางวัล รางวัลโรงงานสีขาว จำนวน 36 รางวัล

รางวัลสถานประกอบกิจการร่วมใจคืนคนดีสู่สังคม 1 รางวัล รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จำนวน 78 รางวัล รางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 2 รางวัล รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด จำนวน 13 รางวัล รางวัลหน่วยงานความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ ดีเด่น จำนวน 6 รางวัล และรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน 11 รางวัล รวมทั้งสิ้น 311 รางวัล

ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการหรือสถานศึกษาใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!