หมวดหมู่: เกษตร

1aปะการังเทียม 870ศ


ดีเดย์ กรมประมง ส่งมอบปะการังเทียม 870 แท่ง แก่ชุมชนประมงระยอง นครศรีธรรมราช เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ

  ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กรมประมงจัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม จำนวน 870 แท่ง ให้กับผู้แทนชุมชนประมงหาดแม่รำพึงจังหวัดระยอง และชุมชนประมงบ้านหน้าศาลเหนือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการอนุรักษ์ แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ หอยหวาน จำนวน 20,000 ตัว ปลากะพง จำนวน 3,600 ตัว ลงสู่ทะเลระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้มากมาย อาทิ นิทรรศการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริฯ นิทรรศการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพื่อให้ชาวประมงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปะการังเทียมเพื่อบริหารจัดการประมงที่ยั่งยืน และนิทรรศการเพื่อการรณรงค์ลดขยะทะเลจากภาคการประมง โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง พล.ร.ต.ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนกรมาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะกรรมการโครงการฯ และมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ร่วมงานเพื่อเป็นสักขีพยานกว่า 130 คน

     นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยทรงห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล กองทัพเรือจึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ในพระดำริฯ ของพระองค์ท่านขึ้นมา และได้มีการจัดทำโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถสนองพระดำริฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมประมง ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและมีการจัดสร้างปะการังเทียมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2530 จึงได้มีการจัดทำแผนการจัดสร้างปะการังเทียมตั้งแต่ปี 2560 – 2565 จำนวน 5,976 แท่ง ในพื้นที่ 9 แหล่ง 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ สตูล ระยอง และนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว

     สำหรับการจัดวางปะการังเทียมในวันนี้ ใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร นำไปจัดวางเพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ จำนวน 2 แหล่ง 2 จังหวัด  ได้แก่ แหล่งที่ 1 : พื้นที่หาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 430 แท่ง และ แหล่งที่ 2 : พื้นที่บ้านหน้าศาลเหนือ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 440 แท่ง ซึ่งรวมแล้วมีการจัดสร้างปะการังเทียมทั้งหมด 870 แท่ง เป็นการสนับสนุนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต ในทะเลและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยารกรธรรมชาติทางทะเลให้มีความสมดุลและยั่งยืน ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ 36 พรรษา 8 มกราคม 2566

     ทั้งนี้ จากการที่กรมประมงมีการจัดสร้างปะการังเทียมมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่ผ่านมา กรมประมงมีการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ จำนวนกว่า 609 แหล่ง ผลการประเมินพบว่ามีสัตว์น้ำเข้ามาอยู่อาศัย เป็นแหล่งหลบภัย หาอาหาร และเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำหน้าดินหรือสัตว์น้ำชนิดเกาะติดขนาดใหญ่บนผิวปะการังเทียม เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาอินทรี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพบปลา ปู กุ้ง กั้ง หมึก และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำมากขึ้น จึงส่งผลให้เป็นแหล่งทำการประมงบริเวณชายฝั่งของชาวประมงพื้นบ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ชุมชนประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำประมงพื้นบ้าน สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวประมงให้ดีขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยการจัดวางปะการังเทียมนั้นมีความเหมาะสม สุดท้าย ฝากถึงพี่น้องชาวประมงทุกท่านว่า ขอให้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้รักและหวงแหนในทรัพยากรพื้นถิ่นของตน เพื่อให้ลูกหลานไทยได้มีสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน...รองฯ บัญชา กล่าว

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!