หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8 copy


โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดังนี้

        1. อนุมัติการดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565 ทั้งนี้ ในการดำเนินการโครงการฯ จะพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับการส่งออกเฉพาะ น้ำมันปาล์มดิบ เมื่อระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 300,000 ตัน และราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก

        2. อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565 รวมทั้งสิ้น 309 ล้านบาท

        3. เห็นชอบหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ตามโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565

        สาระสำคัญของเรื่อง

        พณ. รายงานว่า

        1. ในปี .. 2563 – 2564 ที่ผ่านมา พณ. โดยกรมการค้าภายในได้ดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2564 เป้าหมาย 300,000 ตัน ภายในเดือนมีนาคม 2564 เพื่อสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ำมันปาล์ม กิโลกรัมละ 2 บาท วงเงิน 618 ล้านบาท จากงบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (เป็นการดำเนินการที่ไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แต่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามมติ กนป. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ต่อมา กนป. มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เห็นชอบการขยายระยะเวลาส่งออก จากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2564 ออกไปเป็นเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ ให้พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการส่งออกเฉพาะน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) เมื่อระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 300,000 ตัน และราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าตลาดโลก

 

BANPU 720x100

 

        2. ผลการดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2564 มีดังนี้

 

รายละเอียด

เป้าหมาย

ผลการดำเนินการ

ปริมาณ

300,000 ตัน

142,816.14 ตัน

(ร้อยละ 47.61)

วงเงิน

618 ล้านบาท

285.63 ล้านบาท

(ร้อยละ 47.61)

มีผู้ส่งออกได้รับการสนับสนุน รวม 9 ราย

 

        3. สถานการณ์ตลาดปาล์มน้ำมันในปัจจุบัน

             3.1 สถานการณ์การผลิตในปี 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 17.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 จากปี 2564 (16.79 ล้านตัน) ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาผลปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มลดลง จากกิโลกรัมละ 10.70 – 12.10 บาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565) เป็นกิโลกรัมละ 8.00 – 9.80 บาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565) หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 22 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

             3.2 ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มภายในประเทศชะลอตัวลงบางส่วนจากผลกระทบของโรคโควิด 19 ที่ยังมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลาซึ่งทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศลดลง ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มอยู่ในระดับสูงกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น รวมทั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยปรับลดสัดส่วนการใช้ B100 ในน้ำมันดีเซล ทั้ง B7 B10 และ B20 เหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบใน ภาคพลังงานลดลง

             3.3 สถานการณ์ด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงมีความผันผวนอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มกว่า 380,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565 เพื่อใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการสมดุลอุปทานในประเทศ และเป็นมาตรการรองรับในกรณีที่มีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินสะสมอยู่ในระบบเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศ

 

QIC 720x100

 

        4. การดำเนินการที่ผ่านมา

             4.1 พณ. โดยกรมการค้าภายใน ได้ประชุมหารือร่วมกับ สงป. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 และที่ประชุมมีมติรับทราบเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับการจัดสรรเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565 เนื่องจากกรมการค้าภายในไม่สามารถเจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งมีจำนวนจำกัดได้ รวมทั้งงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่คงเหลืออยู่จำเป็นต้องสำรองไว้ใช้กับสินค้าเกษตรชนิดอื่นที่มีแนวโน้มราคาตกต่ำในปี 2565 และเห็นควรให้ พณ. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยคงกรอบรายละเอียดของมาตรการและกรอบวงเงินงบประมาณ ตามที่ กนป. ได้มีมติเห็นชอบแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

             4.2 พณ.โดยกรมการค้าภายในได้มีหนังสือลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 ถึง สงป. เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565 วงเงิน 309 ล้านบาท พร้อมทั้งนำเสนอร่างหลักเกณฑ์ การขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบตามโครงการฯ ซึ่ง สงป. แจ้งว่าได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ พณ. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 309 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ พณ. เสนอ โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น และให้ พณ. นำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น .. 2562 ข้อ 9 (3) ต่อไป และขอให้ พณ. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณกับ สงป.เป็นรายงวดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและได้มีการตรวจสอบแล้วภายในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ทั้งนี้ สงป. มีข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยเห็นควรมอบหมายให้กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานการตรวจสอบปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือภายในประเทศ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาใน การผลักดันการส่งออกให้มีความสัมพันธ์ในแต่ละห้วงเวลา เพื่ออุดหนุนการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบให้กับผู้ประกอบการเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม ตลอดจนคำนึงถึงสถานการณ์ด้านพลังงาน ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องใช้ ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น จากผลกระทบของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากและคุณภาพสูง ใช้ต้นทุนต่ำไม่ขาดทุน และการปลูกปาล์มตามความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) อันสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของตลาด โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านและระยะยาวควรเร่งดำเนินการลดพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันโดยการปรับเปลี่ยน การเพาะปลูก การปลูกพืชเสริมหรือประกอบอาชีพอื่น ตลอดจนการกำหนดมาตรการให้ภาคเอกชนรับซื้อปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในพื้นที่ปลูกปาล์มที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น รวมทั้งการพิจารณาถึงผลกระทบต่อราคาตลาด ในประเทศที่อาจลดต่ำจากราคารับซื้อปาล์มดิบที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดโลก

        5. โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565

             5.1 รายละเอียดโครงการ

 

หัวข้อ

รายละเอียด

เป้าหมาย

สนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกเฉพาะน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) ปริมาณเป้าหมาย 150,000 ตัน ภายในเดือนกันยายน 2565

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกินในประเทศให้เข้าสู่ระดับสมดุล

2. เพื่อยกระดับราคาผลปาล์มทะลายที่เกษตรกรขายได้ให้สูงขึ้น และรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้ผู้ค้า ผู้จัดเก็บ หรือผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มหรือผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน

เงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุน

1. สนับสนุนค่าบริหารจัดการสำหรับการส่งออก เช่น ค่าขนส่ง ค่าคลังจัดเก็บ ค่าปรับปรุงคุณภาพ ค่าเอกสาร และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ในอัตรากิโลกรัมละ 2 บาท

2. จะพิจารณาสนับสนุนค่าบริหารจัดการสำหรับการส่งออก เมื่อระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 300,000 ตัน และราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก

    มีรายละเอียดตามร่างหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบตามโครงการฯ (ตามข้อ 5.2)

ระยะเวลาโครงการ

1. ระยะเวลาส่งออก: ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ - กันยายน 2565

2. ระยะเวลาโครงการ: ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ - ธันวาคม 2565

วงเงินโครงการ

รวมทั้งสิ้น 309 ล้านบาท

1. ค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบให้ผู้ส่งออก 300 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนราชการ 9 ล้านบาท (ร้อยละ 3 ของวงเงินดำเนินการ)

แหล่งที่มา

ของงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

 

ais 720x100

 

              5.2 ร่างหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบตามโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565 

                    5.2.1 พณ. โดยกรมการค้าภายใน แต่งตั้งคณะทำงานบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565 เพื่อทำหน้าที่กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบตามโครงการฯ การตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเอกสารหลักฐาน และการจัดสรรปริมาณการส่งออกที่จะให้การสนับสนุน ก่อนเสนออธิบดีกรมการค้าภายในอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

                    5.2.2 สนับสนุนค่าบริหารจัดการสำหรับการส่งออกเฉพาะน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) พิกัดอัตราศุลกากร 1511.10.00 ในอัตรากิโลกรัมละ 2 บาท เช่น ค่าขนส่ง ค่าคลังจัดเก็บ ค่าปรับปรุงคุณภาพ ค่าเอกสาร และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น โดยจะพิจารณาสนับสนุนค่าบริหารจัดการสำหรับการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุนทั้ง 2 เงื่อนไข ดังนี้ 1) ระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 300,000 ตัน โดยพิจารณาจากปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือรายเดือนที่ประมวลจากการแจ้งของผู้ประกอบการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ซึ่งกรมการค้าภายในประมวลสรุปเป็นรายเดือน และได้รับความเห็นชอบจากกรมการค้าภายในแล้ว และ 2) ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ พิจารณาจากราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทย ( ตลาดกรุงเทพมหานคร) เฉลี่ยรายวัน ที่เผยแพร่โดยกรมการค้าภายใน สำหรับราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดโลก พิจารณาจากราคาน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียเฉลี่ยรายวันที่เผยแพร่โดย Malaysian Palm Oil Board (MPOB)

                    5.2.3 คณะทำงานบริหารกำกับดูแลโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565 พิจารณาเงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุนทุก 1 งวดเดือน

                           (1) กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายเงินตามข้อ 5.2.2 ให้คณะทำงานฯ ออกประกาศชะลอการจัดสรรเงินสนับสนุน

                           (2) กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อ 5.2.2 ให้คณะทำงานฯ ออกประกาศจัดสรรเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบในปริมาณที่รวมทุกรายแล้วต้องไม่เกินปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ส่วนที่เกินกว่า 300,000 ตัน โดยผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติต้องยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ภายในระยะเวลายื่นแบบคำขอฯ และได้มีการส่งออกจริงภายในระยะเวลาที่คณะทำงานฯ กำหนดในแต่ละงวดเดือน ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการส่งออก การยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุน การพิจารณาระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ และตลาดโลก ให้เป็นไปตามที่คณะทำงานฯ กำหนด

                    5.2.4 การตรวจสอบ และการเบิกจ่ายเงิน

                          (1) คณะทำงานฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลายื่นแบบคำขอฯ ในแต่ละงวดเดือน ให้ความเห็นชอบเอกสารหลักฐาน และจัดสรรเงินสนับสนุน ก่อนเสนออธิบดีกรมการค้าภายในพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบตามโครงการฯ

                           (2) กรมการค้าภายในนำเสนอ สงป. เพื่อขอเบิกจ่ายเงินจาก งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในแต่ละงวดภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7191

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!