หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8


ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการฟื้นฟูสภาพทางสังคม .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การฟื้นฟูสภาพทางสังคม .. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้เข้ารับ การบำบัดรักษา รวมทั้งการติดตาม ดูแล เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดอีก โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งการดำเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อให้มีผลใช้บังคับแทนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด .. 2564 และคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเห็นชอบด้วยแล้ว ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นด้วยแล้ว

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          1. เหตุผลในการออกร่างกฎกระทรวงเพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้เข้ารับการบำบัดรักษา รวมทั้งการติดตาม ดูแล เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่จำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

          2. กำหนดบทนิยาม คำว่า ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมหมายความว่า สถานที่ทำการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทางสังคมหมายความว่า การกระทำใดๆ อันเป็นการสงเคราะห์สนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการติดตามดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์หมายความว่า การสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา โดยให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม ด้านอาชีพ การศึกษา เงินสงเคราะห์ และการสงเคราะห์อื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรับ ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเข้าทำงาน และส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การบำบัดรักษาและติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา

 

ใจฟู720x100px

 

          3. กำหนดให้ส่วนราชการต่อไปนี้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคม ได้แก่

                    3.1 มท. มีส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงดำเนินการวางแนวทางปฏิบัติ ประสาน บูรณาการ สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด กรมการปกครอง มีบทบาทหน้าที่ในการอำนวยการและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาคีในพื้นที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วางแนวดำเนินงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในระดับท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษาน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ ตามความเหมาะสมหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

                    3.2 กทม. มีส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา การสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการอบรม พัฒนา และมอบให้ชุมชนมีบทบาทในการติดตาม ช่วยเหลือผู้ติดยา และผู้ผ่านการบำบัด สำนักการศึกษา ประสาน สนับสนุนการศึกษาเล่าเรียน และสำนักงานเขต ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามที่ได้รับมอบหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ผู้ว่าราชการ กทม. มอบหมาย

                    3.3 พม. มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สงเคราะห์สวัสดิการสังคม และสงเคราะห์ต่างๆ รวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว กรมกิจการเด็กและเยาวชน สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่ ติดยาและเด็กและเยาวชนที่ผ่านการบำบัดรักษา และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์สตรีที่ติดยาเสพติดและสตรีผ่านการบำบัดรักษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมาย

                    3.4 รง. ดำเนินการสนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนาผีมือแรงงาน หาอาชีพที่เหมาะสมใน สถานประกอบการต่างๆ แก่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษา โดยให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการจัดหางาน ดำเนินการจัดหางานที่เหมาะสมในสถานประกอบการต่างๆ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุน การฝึกอบรม พัฒนาฝีมือแรงงานในด้านต่างๆ

 

aia 720 x100

 

                    3.5 ศธ. ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมในด้านการศึกษาต่างๆ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดหาสถานศึกษาที่เหมาะสม กรมการศึกษานอกโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และฝึกฝนอาชีพ และสำนักงานการอาชีวศึกษา สนับสนุนการฝึกอบรมด้านทักษะอาชีพ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

                    3.6 สธ. ดำเนินการประสานงาน บริหารจัดการ สนับสนุน ติดตาม ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษา โดยมีหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้เขตบริการสุขภาพสาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอำเภอประสานดำเนินการและสนับสนุน การบำบัดรักษาการติดตามหลังการบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพทางสังคม กรมการแพทย์ พัฒนาระบบ กระบวนการและวิธีการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดการติดตามหลังการบำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทางสังคม กรมสุขภาพจิต พัฒนาระบบ กระบวนการ และวิธีการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุนและมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในด้านติดตามช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและ ผู้ผ่านการบัดรักษาในชุมชนและสังคม หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

                    3.7 สำนักงาน ... ดำเนินการประสานนโยบายและส่งเสริมการดำเนินงานในการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

          4. กำหนดคุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ อาทิ เป็นผู้ให้ความร่วมมือ ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมมีบุคคลรับรอง และยินยอมให้ติดตามผล ได้รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ เห็นสมควร และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสงัคมแต่ละระดับกำหนด

          5. กำหนดให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดและ กทม. ดำเนินงานการบริหารจัดการ และบทบาทความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการรับคำร้องวิเคราะห์ประสานข้อมูลการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้กับผู้เข้ารับการบำบัดรักษา การให้บริการและประสานการเข้าถึงช่วยเหลือและสงเคราะห์ การติดตามหลังการบำบัดฟื้นฟู การแก้ไขปัญหาและประเมินผล เพื่อให้การฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลการฟื้นฟูไปยังสำนักงานคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหรือ กทม

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12230

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!