หมวดหมู่: กลต.

SET 8


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 30 กันยายน ..2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 30 .. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 .. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 49 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)

 

นาย เอกชัย สุขุมวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

600,000

47.32

ซื้อ

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT)

 

นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

200,000

69.00

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

119,000

7.05

ซื้อ

เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CRD)

 

นาง พัชรินทร์ ธรรมถนอม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

40,000

1.00

ขาย

ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)

 

นาย รัฐวัฒน์

ศุขสายชล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

100,000

1.28

ซื้อ

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT)

 

นาย มานพ

ธรรมสิริอนันต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

26/09/2565

2,000,000

9.96

ขาย

ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA)

 

นาง สุนันทา

สิ่งสรรเสริญ

คู่สมรส/ผู้ที่

อยู่กินด้วยกัน

ฉันสามีภริยา

(นาย ขจรศิษฐ์

สิ่งสรรเสริญ)

หุ้นสามัญ

26/09/2565

1,500,000

8.55

ซื้อ

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)

 

นาย บุญเลิศ

เอี้ยวพรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

200,000

2.33

ซื้อ

ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NUSA)

 

นาย นนทวัชร์

ธนสุวิวัฒน์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

29/09/2565

100,000

0.23

ซื้อ

ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บมจ.(DMT)

 

นาย สมบัติ

พานิชชีวะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

550,000

10.49

ซื้อ

เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC)

 

นางสาว รดากานต์ มีแต้ม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

5,000

21.10

ซื้อ

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

10,000

7.05

ซื้อ

ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB)

 

นาย วรเทพ

วงศาสุทธิกุล

คู่สมรส/ผู้ที่

อยู่กินด้วยกัน

ฉันสามีภริยา

(นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

29/09/2565

54,400

0.25

ขาย

ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP)

 

นาง วนิดา

บุญภิรักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

76

53.50

ซื้อ

ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP)

 

นาย บัณฑิต

ธรรมประจำจิต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

14

53.50

ซื้อ

ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP)

 

นาย ไพรินทร์

ชูโชติถาวร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

3,399

53.50

ซื้อ

เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)

 

นาย วัชรินทร์

วัชรธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

50,000

4.38

ซื้อ

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP)

 

นาย นิรันดร

โรจนสมสิทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

10,000

161.50

ซื้อ

ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT)

 

นาย พิศาล

ประหัษฎางกูร

คู่สมรส/ผู้ที่

อยู่กินด้วยกัน

ฉันสามีภริยา

(นางกัณณ์กาญจน์

ประหัษฎางกูร)

หุ้นสามัญ

30/09/2565

16,000

13.91

ขาย

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาย พีรนาถ

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

600

7.20

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

29/09/2565

50,000

1.98

ซื้อ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)

 

นาย วิชา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

400,000

17.38

ซื้อ

แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)

 

นางสาว สุณี

เสรีภาณุ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

71,700

10.07

ซื้อ

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)

 

นาย มงคล

มังกรกนก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

40,000

16.25

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย อังกูร

ฉันทนาวานิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

35,000

5.56

ซื้อ

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)

 

นาย เอกพล

พงศ์สถาพร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

5,000

11.20

ซื้อ

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)

 

นาย เอกพล

พงศ์สถาพร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

5,000

11.10

ซื้อ

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)

 

นาย เอกพล

พงศ์สถาพร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

5,000

10.90

ซื้อ

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)

 

นาย กิติชัย

สินเจริญกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

30,000

19.30

ซื้อ

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย สุริยันต์

โคจรโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

150,100

14.40

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่

อยู่กินด้วยกัน

ฉันสามีภริยา

(นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

28/09/2565

250,000

18.84

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

200,000

18.92

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่

อยู่กินด้วยกัน

ฉันสามีภริยา

(นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

29/09/2565

200,000

18.87

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

250,000

18.84

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

29/09/2565

200,000

18.92

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

200,000

18.87

ซื้อ

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ

รุจนพรพจี

คู่สมรส/ผู้ที่

อยู่กินด้วยกัน

ฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา

ปิ่นเรืองหิรัญ)

หุ้นสามัญ

29/09/2565

5,100,000

13.30

ซื้อ

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ

รุจนพรพจี

คู่สมรส/ผู้ที่

อยู่กินด้วยกัน

ฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

29/09/2565

8,800,000

7.90

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ

รุจนพรพจี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

7,170,000

12.90

ซื้อ

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ

รุจนพรพจี

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

30/09/2565

15,000,000

7.50

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ศรัณย์

สุภัคศรัณย์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

29/09/2565

20,000

7.48

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาง เพ็ชรา

รัตนภูมิภิญโญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/09/2565

270,600

12.29

ซื้อ

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILINK)

 

นาย สมบัติ อนันตรัมพร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/09/2565

800,000

7.55

ซื้อ

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILINK)

 

นาย สมบัติ

อนันตรัมพร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

1,000,000

7.42

ซื้อ

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILINK)

 

นาย สมบัติ

อนันตรัมพร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

1,200,000

7.43

ซื้อ

เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP)

 

นาย พงษ์นลิท จันทร์สงวน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

50,000

9.60

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

95,000

0.78

ซื้อ

เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB)

 

นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

8,000,000

15.80

ขาย

โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP)

 

นาง พรธิดา

บุญสา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

20,000

27.25

ซื้อ

 

กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!