หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

91114 INDUSTRY สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ


สุริยะปลื้มผลงานอาชีพดีพร้อมเฟสแรก ปั้นทักษะ 3.5 แสนคน พร้อมลุยต่ออาชีพช่าง-พัฒนาผลิตภัณฑ์-บริหารการเงินปูทางสร้างผู้ประกอบการใหม่

          กระทรวงอุตสาหกรรม เผยความสำเร็จโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม หรือ อาชีพดีพร้อม เฟสแรกที่จัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นให้แก่ชุมชนในหลักสูตรที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต หลังปูพรมนำร่องในพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 1,750 แห่ง ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 350,000 คน พร้อมลุยต่อไตรมาส 4 ปี 2565 อีก 3 หลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการ กิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมพัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มั่นใจผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท

          นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม หรืออาชีพดีพร้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เดินหน้าขับเคลื่อนไปยังประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ผ่านการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นการดำเนินงานช่วงเฟสแรก ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 เป็นที่เรียบร้อย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินกิจกรรมผ่านหลักสูตรที่ 1 คือ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต พบผลลัพธ์สำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ ภาพรวมดำเนินการคิดเป็น 50% ในพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 1,750 แห่ง มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 350,000 คน แบ่งเป็นภาคเหนือกว่า 1 แสนกว่าคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 8.5 หมื่นกว่าคน ภาคกลางกว่า 9.8 หมื่นกว่าคน ภาคตะวันออกกว่า 2.2 หมื่นกว่าคน และภาคใต้กว่า 4.5 หมื่นกว่าคน

          นอกจากนี้ จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 346,800 คน หรือคิดเป็น 99.10% ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด พบว่า ผลลัพธ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คิดเป็น 92.18% นำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็น 99.42% ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพ หรือต่อยอดในการประกอบธุรกิจได้ คิดเป็น 98.41% และผู้เข้าร่วมอบรมมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 54.55% นายสุริยะกล่าว

 

91114 DIPROM ณัฐพล

 

          ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) กล่าวว่า จากความสำเร็จที่ดีพร้อม ได้ดำเนินงานโครงการอาชีพดีพร้อมไปในเฟสแรกนั้น ทำให้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม) ดีพร้อมเตรียมเดินหน้าพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ชุมชนในรูปแบบการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นเฟสสองอีก จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการ กิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน และการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มั่นใจว่าผลการดำเนินกิจกรรมจะประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้เข้าร่วมตลอดทั้งโครงการ 700,000 คน พร้อมคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 ล้านบาท

 

91114 DIPROM 04

91114 DIPROM 01

 

          สำหรับการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ชุมชนในรูปแบบการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยมีวิธีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการในแต่ละพื้นที่ หลักสูตรที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการ เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นช่างชุมชน หรือประกอบเป็นอาชีพเดิมอยู่แล้ว รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจพัฒนาทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทาง

 

91114 DIPROM 03

91114 DIPROM 02

 

          หลักสูตรที่ 3 กิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ในการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น น่าสนใจ สอดรับกับความต้องการของตลาด มีความเหมาะสมกับการขนส่ง เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง และหลักสูตรที่ 4 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินและการประกอบธุรกิจ อาทิ การบริหารจัดการเงินในภาคครัวเรือน/ภาคธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การบัญชี การตลาดออฟไลน์และออนไลน์ สร้างแบรนด์ ลดต้นทุน พิชิตหนี้ และอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันให้กับกลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ และเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ในชุมชน ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6865-66 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry หรือ www.diprom.go.th

 

A91114

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!