หมวดหมู่: แรงงาน

1aCเอคเซนเซอร์


รมว.สุชาติ ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหนุนการจ้างงานของเอคเซนเซอร์

     นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวแสดงความยินดีและความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและเอคเซนเซอร์ เนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเพื่อธุรกิจของบริษัทเอคเซนเซอร์ ประเทศไทย โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ อาคารสาทรไพร์ม ชั้น 12A ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

     นายสุชาติ กล่าวว่า แรงงานไทยเป็นหนึ่งในทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและมีฝีมือ ดังนั้น การมุ่งพัฒนาทักษะการเพิ่มพูนความรู้ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อให้แรงงานไทยเป็นแรงงานแห่งอนาคต พร้อมก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมในเศรษฐกิจใหม่และในเขตพัฒนาพิเศษต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

    ดังนั้น การเข้ามาของศูนย์ฯ นี้ จึงจะก่อให้เกิดการกระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพที่ตอบโจทย์และสนับสนุน New S – Curve ได้อย่างตรงเป้าหมายของภาคการผลิต การส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศรวมไปถึงการบริการจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้แก่คนต่างด้าวที่มีสมรรถนะสูง ส่งผลช่วยลดการขาดแคลนแรงงานทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ เป็นต้น

    นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ผมเชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเพื่อธุรกิจนี้จะก่อให้เกิดอาชีพที่สร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายอัตรา ตลอดจนการนำเอาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่มีทักษะอันเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายโอนทักษะจำเป็นต่างๆ ให้กับแรงงานหรือบุคลากรในประเทศ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นประชากรของโลก หรือ Global Citizen ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

     โดยกระทรวงแรงงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงกรอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ทั้งนี้ เมื่อแรงงานไทยมีทักษะและสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มีความมั่นคงในสาขาอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาคธุรกิจและภาครัฐก็จะมีบุคลากรคุณภาพที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตและความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีให้กับองค์กรช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติ ตลอดจนการดึงดูดนักลงทุนจากนานาชาติให้มีความเชื่อมั่นและเลือกที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

      “กระทรวงแรงานเห็นว่าการเข้ามาของศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเพื่อธุรกิจของเอคเซนเซอร์จะช่วยสร้างคุณูปการต่อประชาชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ เช่นระหว่างปี 2565 – 2568 จะก่อให้เกิดการสร้างงานในประเทศไทยกว่า 20,000 อัตรา ซึ่งกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของแรงงานหรือบุคลากรไทยทั่งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!