หมวดหมู่: การตลาด

9927 PRThailand Dr Phot


สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘Up-skill & Re-skill PR and Marketing Communications’ ปรับกลยุทธ์สื่อสาร ดัน Content คุณภาพ เพิ่มความแข็งแกร่งให้องค์กรและธุรกิจ

          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ รูปแบบ ช่องทางของการสื่อสาร ตลอดจนพฤติกรรมในการรับข้อมูลข่าวสาร ได้มีการปรับตัวไปจากเดิม ทั้งด้าน PR สื่อสารองค์กร แบรนด์ การตลาดได้ปรับกลยุทธ์เป็นการผลิตและสื่อสาร Content ที่นำมาใช้ ทดแทนรูปแบบเดิมๆ ที่เคยทำอยู่ ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์องค์กรแล้ว ยังเป็นช่องทางเพื่อสนับสนุนทางการตลาดอีกด้วย ทำให้ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าของกิจการ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

          ด้วยเหตุนี้ หลังจากที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “PR and Marketing Communications Up-skill & Re-skill: พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมกระบวนทัศน์ใหม่ทางการสื่อสาร เพื่อรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” ในหลักสูตรการบริหารงานสื่อสาร [Executive Communications Program: EXCOMM – PR Thailand 11] โดยระดมมืออาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิการสื่อสารในแต่ละด้าน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อตอบโจทย์การสื่อสารให้สอดคล้องในยุค Digital Transformation ผู้ที่เข้าสัมมนาสามารถนำทักษะแบบใหม่ไปปรับกลยุทธ์ เพื่อพลิกโฉมธุรกิจให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

9927 PRThailand EXCOMM11

 

          ในส่วนของเนื้อหาหลักของสัมมนา “PR and Marketing Communications Up-skill & Re-skill” ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยนั้น ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ (1) Content & Soft Power ได้แก่ Soft Power ‘Thailand & Your Brand Communications’: การสร้างพลังจากต้นทุนและคุณค่ากับการสื่อสารเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ / Creativity Interesting Content Issues in Social Media: การสร้างสรรค์ เนื้อหาให้น่าสนใจผ่านสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ / How to Create Your Content and Campaign on Digital: การสร้างประเด็นและแคมเปญให้โดดเด่น ตอบโจทย์ / CSR - CSV Direction for Successful Change Management in Business: ทิศทางและการดำเนินงาน เพื่อสังคมให้ประสบความสำเร็จ (2) Consumer Change & MARCOM ได้แก่ Re-skilling and Up-skilling for Marketing Communications after the Era of COVID: ปรับกระบวนทัศน์ด้านสื่อสารการตลาดหลังวิกฤตโควิด / Consumer Trend, Strategic Marketing and Brand Communications: แนวโน้มพฤติกรรม และกลยุทธ์การสื่อสารไปยังผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ / ASEAN PR, Event, Brand Building and Marketing Communications: การประชาสัมพันธ์ สื่อสารแบรนด์ และส่งเสริมการตลาดในกลุ่มประชาคมอาเซียน (3) Communication Strategies in Digital Era ได้แก่ Communications Strategy, Building Strong Relationships with Your Target Audience: การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเป้าหมายสำหรับการขับเคลื่อนองค์กร / Pursuing the Challenges of PR in the Metaverse: การปรับตัว ท่ามกลางความท้าทายกับการประชาสัมพันธ์ยุคโลกเสมือนจริง / PR Matching and Strategic Communications Plan: การสร้างเครือข่ายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร (4) Crisis Communications & Channel ได้แก่ Effective Brand, PR & Marketing Communication Tools During Times of Crisis and social change: การใช้เครื่องมือสำหรับการสื่อสารในช่วงเวลาวิกฤต และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/ Update Trends in Journalism, Working Together to Brand Communications and Resolve Corporate Crises: เทรนด์ของสื่อสารมวลชน กับรูปแบบการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมแบรนด์ และแก้ไขภาวะวิกฤตองค์กร

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับแนวคิด ประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ทางการสื่อสาร เพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากวิทยากรเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารตลอดการสัมมนาพร้อมรับ PRTHAILAND Certificate จากสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

          การสัมมนาดังกล่าว เป็นการสัมมนาต่อเนื่อง 4 ครั้ง ทุกวันเสาร์ ระหว่าง 28 ตุลาคม และ 4, 11 และ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ราชดำริ) มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 29,000 บาท/คน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081-939-9964/ www.prthailand.com/ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

A9927

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!