หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copy


ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังนี้

          1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) .. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอและส่งให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

          2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

          3. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงพลังงานไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

          แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค .. 2503 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

 

สาระสำคัญ/วัตถุประสงค์

1. บทนิยามคำว่าพนักงาน

 

ให้นิยามคำว่าพนักงานหมายความว่า พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่ให้หมายความรวมถึงผู้ว่าการ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่กำหนดให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจไม่มีฐานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. กำหนดพื้นที่ดำเนินการของ กฟภ. ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์

 

กำหนดให้ กฟภ. สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในส่วนการดำเนินการภายในประเทศได้กำหนดข้อยกเว้นในการดำเนินกิจการไฟฟ้า ได้แก่ ในเขตส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการอยู่ และพื้นที่ที่ กฟภ. ได้รับมอบหมายหรือรับโอนภารกิจมาดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้ กฟภ. มีอำนาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งมีความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่การดำเนินการของ กฟภ. ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานในประเทศ

3. การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า

 

กำหนดให้การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นกิจการสาธารณูปโภคที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กำหนดให้การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ใช่การดำเนินกิจการสาธารณูปโภคจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ

4. อำนาจในการกระทำต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของ กฟภ.

 

ปรับปรุงอำนาจกระทำการต่างๆ ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของ กฟภ. เช่น ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือทรัพยสิทธิต่างๆ ก่อตั้งสิทธิหรือกระทำนิติกรรมต่างๆ มีอำนาจกำหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันที่เหมาะสมแก่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ กฟภ. จัดตั้งหรือถือหุ้น รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ หรือกิจการ เช่น การสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบ SMART GRID ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการทรัพย์สิน นิติกรรม กิจการที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เช่น การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทลูกของ กฟภ. และเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการมาพัฒนากิจการของ กฟภ. ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมีขึ้นในอนาคต อันเป็นการเพิ่มประสิทธภาพและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจและรองรับการให้บริการในปัจจุบัน

5. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ กรรมการและผู้ว่าการ

 

แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น เป็นผู้ที่สามารถทำงานให้แก่รัฐวิสาหกิจได้เต็มเวลา ไม่เป็นข้าราชการการเมือง รวมทั้งกำหนดเพิ่มเติมให้เป็นผู้มีความรู้และมีความชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การไฟฟ้า วิศวกรรม การเงิน หรือกฎหมาย และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ กฟภ.

6. อำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

 

แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและวางข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยดำเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งเดิมไม่มีกลไกคณะอนุกรรมการดังกล่าว

7. การพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระของกรรมการ

 

แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดรองรับกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระ ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีความชัดเจน

8. การยื่นและวินิจฉัยคำร้อง ในกรณีที่มีเหตุที่จะใช้ที่ดินของบุคคล

 

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการยื่นและวินิจฉัยคำร้องในกรณีที่มีเหตุที่จะใช้ที่ดินของบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนขึ้นในกรณีที่ กฟภ. ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่จะกระทำการ (เดินสาย หรือข้ามพื้นที่ของบุคคลใดๆ หรือปัก หรือตั้งเสาไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ) ในเวลาอันสมควรไม่น้อยกว่า 3 วัน (จากเดิมระบุเพียงว่าภายในเวลาอันสมควร) และขยายระยะเวลาให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นสามารถยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรกระทำการต่างๆ ข้างต้นไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายใน 30 วัน (จากเดิมภายใน 15 วัน) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการตามกฎหมาย

9. การดำเนินการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

 

แก้ไขเพิ่มเติมการดำเนินการของ กฟภ. ที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยให้มีการปรับปรุงในเรื่องดังต่อไปนี้

       - เพิ่มกรอบวงเงินการกู้ยืมเงิน จากเดิมเกิน 100 ล้านบาทเป็นเกิน 500 ล้านบาท” 

       - เพิ่มกรอบวงเงินการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ จากเดิมเกิน 10 ล้านบาทเป็นเกิน 50 ล้านบาท” 

       - กำหนดให้การดำเนินการของ กฟภ. ในต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจในปัจจุบันและลดเรื่องที่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น

10. การบัญชี การสอบ และการตรวจทางบัญชี

 

ปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการบัญชี การสอบ และการตรวจทางบัญชีของ กฟภ. เช่น จัดทำรายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นบัญชี จำทำและเผยแพร่รายงานประจำปีที่ล่วงมาแล้ว จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีของรัฐวิสาหกิจที่มีขึ้นในระยะหลัง รวมทั้งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบัญชี .. 2543 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ .. 2561 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน .. 2561

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12226

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!