หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ .. 2567 

           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนงานบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ .. 2567 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

           1. แผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ .. 2567

           สำนักงบประมาณได้พิจารณาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น จึงกำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ .. 2567 จำนวน 11 แผนงานบูรณาการ ซึ่งเป็นแผนงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ .. 2566 ดังนี้

           ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

                      1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

                      2) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

                      3) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

                      4) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

                      5) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

                      6) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

                      7) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

                      8) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

           ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                      9) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

           ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

                      10) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                      11) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 

 

ใจฟู720x100px


aia 720 x100

 

           2. มอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ .. 2567 

           ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการจำนวน 11 แผนงาน ดังกล่าว เห็นสมควรมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ .. 2567 (โดยนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป) รวมทั้งเป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ดังนี้

                      2.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ จำนวน 3 แผนงาน คือ

                                 1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

                                 2) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

                                 3) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

                      2.2 นายวิษณุ เครืองาม จำนวน 2 แผนงาน คือ

                                 1) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

                                 2) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                      2.3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล จำนวน 2 แผนงาน คือ

                                 1) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

                                 2) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

                      2.4 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จำนวน 2 แผนงาน คือ

                                 1) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

                                 2) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

                      2.5 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ จำนวน 2 แผนงาน คือ

                                 1) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

                                 2) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

                      โดยให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่และอำนาจบริหาร กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องปราศจากการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องตามแผนงานบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารรายจ่ายบูรณาการ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ .. 2562 และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ .. 2562 รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12213

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!