หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 21


ขอความเห็นชอบการจัดการเอกสาร Flag State Notification

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำเอกสาร Flag State Notification และอนุมัติในหลักการว่าหากมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสาร Flag State Notification ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสำคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          การจัดทำเอกสาร Flag State Notification เป็นไปเพื่อยืนยันการดำเนินการควบคุมบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (UU Fishing) ซึ่งในส่วนของการแจ้งข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ และตราประทับ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีอำนาจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรมประมงและกรมเจ้าท่าตามข้อกฎหมายดังต่อไปนี้

          1. การจัดการจดทะเบียนเรือประมงภายใต้ธงประจำชาติ เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่าภายใต้พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6/1 เรือประมง

          2. การอนุญาต ระงับ หรือเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงแก่เรือประมง เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมประมง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง .. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 10 มาตรการปกครอง

          3. การดำเนินการควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ และการอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องและมาตรการบริหารจัดการเรือประมง เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมประมง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง .. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4

          4. การตรวจสอบข้อมูลและข้อมูลย้อนหลังของใบรับรองการจับสัตว์น้ำ เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมประมง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง .. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 7 การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ

          ผลกระทบ

          การจัดทำเอกสาร Flag State Notification จะเป็นการยืนยันแก่ประเทศญี่ปุ่นว่าประเทศไทยมีการดำเนินการควบคุมบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครอบคลุมทุกมิติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่ดำเนินการอยู่แล้ว และพร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการกระจายสินค้าในประเทศและการนำเข้าสินค้าประมงของประเทศญี่ปุ่น โดยการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำของสินค้าประมงประเภทที่ 2 และเอกสารอื่นๆ ตามข้อกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศญี่ปุ่นว่าสินค้าประมงที่ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มาจากการทำประมง IUU

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12203

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!