หมวดหมู่: คลัง

1aAsakaw


การประชุมหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับนาย Masatsugu Asakawa ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย

      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ ADB กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือทวิภาคีกับนาย Masatsugu Asakawa ประธาน ADB เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ ADB รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาของภูมิภาค โดยมีประเด็นหารือหลัก ได้แก่

       1. ความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศระหว่างประเทศไทยและ ADB (Country Partnership Strategy: CPS) ฉบับที่ 3 สำหรับปี 2564 – 2568 โดย ADB ได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินการของประเทศไทยในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมโยง การเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในโครงการสีเขียว และโครงการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำ ถึงความสำคัญของการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนอื่นๆ

       2. การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศไทย ADB มีโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศไทยในแผนงานปี 2566 – 2568 ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการแพทย์สาธารณสุข นอกจากนี้ ADB ได้แสดงความพร้อมในการสานต่อโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) ต่าง ๆ แก่ประเทศไทยในด้านการระดมทรัพยากรในประเทศ (Domestic Resources Mobilization: DRM) รวมถึงสนับสนุนการดำเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน -เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย

      3. ความร่วมมือในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) โดยการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการต่าง ๆ เพื่อการเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค (Seamless Connectivity) และการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม โดยประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการจัดตั้งกองทุน ACMECS Development Fund (ACMDF)

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แสดงความขอบคุณ ADB ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการศึกษาการจัดตั้งกองทุน ACMDF และได้เสนอให้ ADB พิจารณาร่วมสมทบทุนในกองทุนดังกล่าว โดย ADB พิจารณา หาแนวทางความร่วมมือ ในการจัดตั้งกองทุน ACMDF ต่อไป

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!