หมวดหมู่: ข่าวสังคม

8751 SMEDB


ธพว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2566-2570

          นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี 2566-2570” เพื่อระดมความคิดจากผู้บริหารระดับสูง ในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงกำหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของธนาคารเพื่อเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรและพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเข้าร่วม ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บรรยายพิเศษในหัวข้ออนาคต SMEs ไทย และแนวทางการส่งเสริมในระยะ 5 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการรับฟังเสียงจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจะรับทราบนโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของธนาคารในระยะ 5 ปีข้างหน้า ที่จะตอบรับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้อย่างสมบูรณ์ และครบวงจร จัด โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ รัชดา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

A8751

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!