หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 14


หุ้นถูกชอร์ตเซล 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2565

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 2565
หลักทรัพย์ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)มูลค่าการขายซอร์ต (บาท)% ปริมาณการขายชอร์
109,700 97,633.00 1.71%
1,713,900 4,665,228.00 9.39%
7,600 20,690.00 0.04%
9,100 24,388.00 0.07%
418,200 84,755,800.00 6.84%
231,000 46,862,700.00 3.78%
300 52,900.00 0.10%
5,300 921,400.00 1.72%
349,000 1,415,420.00 0.96%
11,300 242,680.00 1.96%
271,400 901,470.00 27.97%
99,000 614,555.00 5.40%
21,900 136,415.00 1.19%
9,700 139,870.00 9.55%
86,700 85,833.00 10.13%
17,400 75,342.00 0.21%
28,800 121,598.00 0.34%
364,200 6,820,930.00 1.91%
729,000 13,690,180.00 3.83%
2,300 17,020.00 0.08%
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทากาไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
     
    More Articles
     

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!