หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 4


ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) .. ….

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของ ส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) .. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

        ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม .. 2552 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการกองทัพอากาศ ในส่วนของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปลี่ยนชื่อกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศและแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว จากเดิมเฉพาะทางอากาศ เป็น ให้ครอบคลุมการปฏิบัติการทั้ง 3 มิติ ได้แก่ (1) ทางอากาศ (2) ทางอวกาศ และ (3) ทางไซเบอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ รองรับภารกิจการปฏิบัติการทางทหารทั้งการรบและมิใช่การรบ และสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน อันเป็นการรองรับการปฏิบัติการของอากาศยานรบ ยุคที่ 5 ที่วางแผนจะจัดหาในอนาคต และเป็นการสร้างสมดุลของระบบเตรียมกำลัง และระบบใช้กำลังกองทัพอากาศ ทั้งยังส่งผลดีต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทัพและกองทัพไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจและร่างกฎหมายประจำกระทรวงกลาโหมและสภากลาโหมได้เห็นชอบด้วยแล้ว

 

PTG 720x100

ais 720x100

 

        สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

        แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม .. 2552 โดยปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการกองทัพอากาศ ในส่วนของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยเปลี่ยนชื่อกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศและแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติการ ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ (1) ทางอากาศ (2) ทางอวกาศ และ (3) ทางไซเบอร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

ประเด็น

... แบ่งส่วนราชการกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กห. .. 2552

 

ร่าง ... ที่ กห. เสนอ

เปลี่ยนชื่อ

มาตรา 3 ให้แบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กห. ดังต่อไปนี้

 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (17) ของมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม .. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  (17) กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ   “(17) กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

เพิ่มเติมหน้าที่

 

 

มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม .. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา 20 กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศมีหน้าที่เตรียมและดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ การลาดตระเวนทางอากาศ การลำเลียงทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิต การจราจรทางอากาศ และการข่าวอากาศ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุมประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้าน การลาดตระเวน การค้นหาและช่วยชีวิต การบังคับการบิน การควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนอากาศยานและการอุตุนิยมวิทยา มีผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ   กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศมีหน้าที่เตรียมและดำเนินการเกี่ยวกับการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ และดำเนินการด้านการป้องกันทางอากาศ การปฏิบัติการทางอากาศ การข่าวกรองการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน การสนับสนุน การบัญชาการและควบคุมการจราจรทางอากาศ และการข่าวอากาศ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุมประเมินผลและตรวจตรากิจการใน สายวิทยาการด้านการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7199

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!