หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy


ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ .. ....

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ .. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

        ทั้งนี้ ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ยธ. เสนอ เป็นการยกเลิกกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ .. 2559 และปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติม จากเดิมจำนวน 4 ชนิด เป็น 6 ชนิด ได้แก่ 1) เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติเสื้อนอกคอแบะ (เพิ่มใหม่) 2) เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติ 3) เครื่องแบบปฏิบัติงานลำลอง 4) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีเทาดำ (เพิ่มใหม่) 5) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีกรมท่า และ 6) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีพรางเทาแกมดำ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบันของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีความหลากหลาย โดยเครื่องแบบปฏิบัติงานปกติเสื้อนอกคอแบะเป็นเครื่องแบบที่ใช้สำหรับพิธีการ หรือวาระสำคัญต่างๆ ซึ่งแต่เดิมกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีเครื่องแบบที่ใช้สำหรับกรณีนี้ จึงเป็นการกำหนดเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับโอกาสดังกล่าว และในกรณีเครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีเทาดำเป็นเครื่องแบบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการทั่วไป โดยกำหนดมาเพื่อตอบสนองเรื่องความยืดหยุ่นในกรณีที่มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซึ่งมีความเหมาะสมและคล่องตัว อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมากกว่าเครื่องแบบเดิม และมีการปรับปรุงสิ่งประกอบเครื่องแบบ โดยมีการเพิ่มหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีเทา และหมวกปีกรอบสีกากีแกมเขียว และรองเท้าทางยุทธวิธีสีดำ เพื่อใช้จำแนกหน้าที่ กลุ่ม และกองงานเฉพาะและเพื่อให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติการ อีกทั้งมีการแก้ไขอินทรธนูเพิ่มเติมเป็น 3 แบบ ได้แก่ อินทรธนูแข็ง อินทรธนูอ่อน (โลหะ) และอินทรธนูอ่อน ให้สอดคล้องกับภารกิจงานและเครื่องแบบพิเศษที่มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากอินทรธนูแบบเดิมมีลักษณะแข็งแตกหักง่าย ราคาสูง มีวิธีการดูแลรักษายาก ซึ่งหากดูแลรักษาไม่ดีจะทำให้มีสภาพเก่า สีหมองคล้ำ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน จึงมีการเพิ่มอินทรธนูแบบอ่อน (โลหะ) และอินทรธนูแบบอ่อน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่า ราคาต่ำกว่า และดูแลรักษาง่ายกว่าอินทรธนูแบบเดิม

        สาระสำคัญของร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี 

        1. ยกเลิกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ .. 2559 

        2. ปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ จากเดิม จำนวน 4 ชนิด เป็น 6 ชนิด ได้แก่ 1) เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติเสื้อนอกคอแบะ (เพิ่มใหม่) 2) เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติ 3) เครื่องแบบปฏิบัติงานลำลอง 4) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีเทาดำ (เพิ่มใหม่) 5) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีกรมท่า และ 6) เครื่องแบบปฏิบัติงานสนามสีพรางเทาแกมดำ และปรับปรุงสิ่งประกอบเครื่องแบบ โดยเพิ่มหมวกทรงอ่อนไม่มีกะบัง (หมวกเบเร่ต์) สีเทา หมวกปีกรอบสีกากีแกมเขียว และรองเท้าทางยุทธวิธีสีดำ

        3. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายอินทรธนู โดยการเพิ่มอินทรธนูจากเดิมมีเพียง 1 แบบ เป็น 3 แบบ ได้แก่ อินทรธนูแข็ง อินทรธนูอ่อน (โลหะ) และอินทรธนูอ่อน และมีการแก้ไขรูปพระอาทิตย์ที่ประดับบนอินทรธนูและรูปแบบให้มีความสวยงามและเหมาะสม

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7198

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!