หมวดหมู่: มติ ครม.

1aaaD


ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน 10,946,646 คน วงเงิน 8,382,201,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

        สาระสำคัญของเรื่อง

        พม. รายงานว่า

        1. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (26 เมษายน 2565) พม. (กรมกิจการผู้สูงอายุ) ได้ดำเนินการ ดังนี้

             1.1 ประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยจากการยืนยันข้อมูลจากหน่วยงานข้างต้น พบว่ามีผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10,946,646 คน เพิ่มขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 จำนวน 50,202 คน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ลงทะเบียนของกลุ่มผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่นับรวมถึงผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี .. 2565 (เกิดเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,382,201,000 บาท (ข้อมูล วันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

 

sme 720x100

 

             1.2 จัดทำโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ 4 กลุ่ม ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (26 เมษายน 2565) โดยมีรายละเอียดโครงการ สรุปได้ ดังนี้

                    1.2.1 กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ สถ. กทม. และเมืองพัทยา ในข้อ 1.1 รวมทั้งสิ้น 10,946,646 คน งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 8,382,201,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

กลุ่มผู้สูงอายุ/

ช่วงอายุ (ปี)

สถ. (คน)

กทม. (คน)

พัทยา (คน)

รวม 3

หน่วยงาน (คน)

อัตราเงิน

ช่วยเหลือ

(บาท/เดือน)

งบประมาณ 

6 เดือน (บาท)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + 

(3) + (4)

(6)

(7) = (5) x (6)

x 6 เดือน

60 - 69

5,949,055

552,341

8,196

6,509,592

100

3,905,755,200

70 – 79

2,765,640

254,290

3,184

3,023,114

150

2,720,802,600

80 - 89

1,121,884

94,837

835

1,217,556

200

1,461,067,200

90 ปีขึ้นไป

182,388

13,890

106

196,384

250

294,576,000

รวม

10,018,967

915,358

12,321

10,946,646

 

8,382,201,000

 

หมายเหตุ : ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนเมษายน-กันยายน 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

BANPU 720x100

 

                    1.2.2 แหล่งเงินงบประมาณ กรอบวงเงินงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายเงิน พม. จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณีจำนวน 8,382,201,000 บาท โดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

 

แผนการใช้จ่าย

 

รายละเอียดการจ่าย

ครั้งที่ 1 (19 กรกฎาคม 2565)

 

สำหรับเดือนเมษายนกรกฎาคม 2565

(จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียวสำหรับ 4 เดือน)

ครั้งที่ 2 (19 สิงหาคม 2565)

 

สำหรับเดือนสิงหาคม 2565

ครั้งที่ 3 (19 กันยายน 2565)

 

สำหรับเดือนกันยายน 2565

 

                    1.2.3 วิธีการดำเนินการ การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุจะดำเนินการทั้งในรูปแบบการจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร โดยกรมบัญชีกลาง และการจ่ายเงินสดให้ผู้สูงอายุ โดย สถ. กทม. และเมืองพัทยา

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7190

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!