หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9


ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam (Memorandum of Understanding between the Ministry of Digital Economy and Society of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Post and Telecommunications of the Kingdom of Cambodia on Cooperation for Suppressing Call Center Gang and Hybrid Scam) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำที่มิใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ดำเนินการได้ โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ

 

aia 720 x100

ais 720x100

 

        สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam มีวัตถุประสงค์เป็นการกำหนดกรอบความร่วมมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ อันใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam1 แต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา เพื่อผลักดันมาตรการต่างๆ ร่วมกัน โดยมีขอบเขต การดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ โดยคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายภายในประเทศ รวมถึงความพร้อมของเงินทุนและทรัพยากรของผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย และบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้กำหนดกิจกรรมความร่วมมือโดยผ่านการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ดังนี้ (1) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam ภายใต้ระบบและกรอบการทำงานที่ดำเนินงานร่วมกันได้ อาทิ กลไกสนับสนุนที่ส่งเสริมการส่งผ่านข้อมูลข้ามพรมแดน (2) การแต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบหาหลักฐานในไทยและกัมพูชา และขยายการสืบสวนเพื่อให้ได้ตัวผู้กระทำความผิด (3) การประสานงานและอำนวยความสะดวกในกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศของผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย (4) ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา และ (5) ความร่วมมืออื่นๆ ตามที่ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน

        ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam ไม่ได้เป็นส่วนประกอบหรือก่อให้เกิด และไม่ได้มีเจตนาจะเป็นส่วนประกอบหรือก่อให้เกิดพันธะทางกฎหมายใดๆ ภายใต้กฎหมายภายในประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ และจะไม่ส่งเสริมกระบวนการทางกฎหมายใดๆ และจะไม่ถือว่าเป็นส่วนประกอบหรือสร้างสิทธิใดๆ ที่บังคับใช้ตามกฎหมาย หรือสร้างภาระผูกพัน ไม่ว่าจะโดยการแสดงออกอย่างชัดแจ้งหรือโดยผู้เข้าร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ตามที่ระบุไว้ในวรรคที่ 6 ย่อหน้าที่ 2 ของร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้)

________________________

1 เป็นรูปแบบการหลอกเหยื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยคนร้ายจะแอบอ้างเป็นชาวต่างชาติยุโรป อเมริกัน หรือตะวันออกกลาง ที่มีฐานะร่ำรวย จากนั้นคนร้ายจะอ้างว่าจะส่งทรัพย์สินมีค่ามาให้เหยื่อ และจะมีผู้ร่วมขบวนการอ้างว่าติดต่อมาจากกรมศุลกากรหรือบริษัทขนส่งพัสดุและหลอกให้เหยื่อโอนค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียม หรือในบางกรณีคนร้ายจะหลอกเหยื่อว่าได้มรดก/สัมปทานธุรกิจกับรัฐแล้วหลอกให้เหยื่อโอนค่าภาษีมรดกหรือภาษีสัมปทานมาให้คนร้าย เป็นต้น

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7186

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J
PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!