หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1Aกฎหมายว่าด้วยแร่


กพร. ตั้งโต๊ะรับฟังความคิดเห็นจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยแร่

      กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526 พร้อมนำมาวิเคราะห์กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแร่

       นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยภายหลังงานสัมมนา เรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” ว่า กพร. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายเห็นสมควรประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526 \โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เพื่อนำผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

      นายนิรันดร์ กล่าวต่อว่า กพร. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างรอบด้านและเป็นระบบในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือ วันที่ 20-21 เมษายน 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอส 22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคกลาง วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม สยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ

       โดยนอกจากการรับฟังความคิดเห็นแบบ Onsite แล้ว ยังเปิดช่องทาง Online บนเว็บไซต์ของ กพร. (www.dpim.go.th) และเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากภูมิภาคต่างๆ นำมาวิเคราะห์สำหรับกำหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทั้งสองฉบับ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2567

     “การเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 แล้ว ยังเป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะช่วยทำให้นโยบายหรือมาตรการของรัฐมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสังคม”อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวทิ้งท้าย

      ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มที่ปรึกษากฎหมาย กองกฎหมาย กพร. โทรศัพท์ 0 2430 6841 ต่อ 4111

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!