หมวดหมู่: CSR

91134 C vitt


ซี-วิท ฉลอง 10 ปี มอบ 1,000,000 กล่องให้เด็กไทย แข็งแรง สดใสไปด้วยกัน

          บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด จับมือบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการเยาวชนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ผลิตภัณฑ์ ซี-วิท (C-vitt) จับมือ 2 มูลนิธิ จัดกิจกรรมใหญ่ “10 ปี C-vitt เพื่ออนาคตเด็กไทย แข็งแรง สดใสไปด้วยกันมอบซี-วิท มินิ ผลิตภัณฑ์ วิตามินซี 200% จำนวน 1,000,000 กล่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา มูลค่ารวมกว่า 14 ล้านบาท ให้เยาวชนไทยกว่า 43,700 คนทั่วประเทศ ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (Healthy Body & Mind) 

 

91134 โอซามุ โซมะ

 

          มร. โอซามุ โซมะ ประธานบริหาร บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่าปัญหาภาวะทุพโภชนการที่เยาวชนชายขอบของประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน จัดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนาน ประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้หลายครอบครัวขาดรายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิต อีกทั้งข้อมูลล่าสุดจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทำให้ทราบว่ากลุ่มเยาวชนชายขอบของประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่รุนแรง ทั้งการไม่ได้รับประทานมื้อสำคัญอย่างอาหารเช้า รวมถึงในอาหารแต่ละมื้อยังขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของร่างกายและสมอง

          ซี-วิท (C-vitt) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านสังคมของบริษัทฯ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (Healthy Body & Mind) อีกทั้งเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี ผลิตภัณฑ์ ซี-วิท จึงได้ผนึกกำลังกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเด็ก โสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “10 ปี C-vitt เพื่ออนาคตเด็กไทย แข็งแรง สดใสไปด้วยกัน ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซี-วิท มินิ เครื่องดื่มวิตามินซี 200% ขนาด 125 มิลลิลิตร จำนวน 1,000,000 กล่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา มูลค่ารวมกว่า 14 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพของเยาวชนทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อให้เด็กไทยทุกวัยได้รับปริมาณวิตามินซีอย่างเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ค่าเฉลี่ยปริมาณวิตามินซีที่เด็กควรได้รับในแต่ละวันคือ 60 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างพัฒนาการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง พร้อมรับกับสถานการณ์ทางสุขภาพในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้จัดทีมพนักงานลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับเยาวชน ทั้งการให้ความรู้เรื่องสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย รวมถึงการเล่นเกมส์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านสุขภาพ

 

91134 มูลนิธิศุภนิมิต ดร สราวุธ

 

          ทางด้าน ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่ามูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน สาธารณประโยชน์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ครอบครัว และ ชุมชนยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงานใน 41 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีเด็กในโครงการอุปการะกว่า 43,000 คน โดยดูแลช่วยเหลือเด็กตามความจำเป็น ทั้งในด้านสุขภาพ อนามัย การศึกษา ทักษะชีวิต รวมถึงการปกป้องคุ้มครองเด็ก ส่งเสริมโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง

          โดยในปัจจุบัน สถานการณ์ของเด็กยากไร้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกล มีเด็กปฐมวัยกว่า 25% ที่มีพัฒนาการล่าช้า ปัจจัยสำคัญอันเนื่องมาจากการมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการนำไปสู่การมีพัฒนาการที่ล่าช้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ปัญหาดังกล่าวมีมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องระดมความร่วมมือกันหลายภาคส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งการร่วมมือกับทาง ซี-วิท ในครั้งนี้จะสามารถช่วยให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น

 

91134 มูลนิธิโสสะ คุณจันทิรา

 

          นางสาวจันทิรา สมบุญเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่าปัญหาด้านสุขอนามัย รวมถึงภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มเปราะบางของประเทศไทยในปัจจุบัน จัดเป็นปัญหาสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไข เพื่อส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพได้ พร้อมเป็นกองกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

          การร่วมมือกันครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับ มูลนิธิฯ ที่ดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เพื่อให้เด็กเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิฯ มีเด็กในการดูแลกว่า 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้งห้าแห่งทั่วประเทศไทย

          กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของซี-วิท ที่มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นแรงกำลังสำคัญที่ช่วยให้สังคมไทยก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โดยจะยังจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไปในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างเชื่อมั่นว่า ซี-วิท จะเป็นแบรนด์เพื่อสังคมที่อยู่ในใจอันดับหนึ่งของผู้บริโภคชาวไทยต่อไป

 

A91134

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!