หมวดหมู่: เศรษฐกิจทั่วไป

7073 PMUC


บพข. ผสานความร่วมมือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ

          รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการ บพข. และนายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา ลงนามเป็นพยาน โดยได้รับเกียรติจาก .พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร บพข. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี เมื่อวันที่ 30 .. 2565 ที่ผ่านมา

          การลงนามการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน 2 ประเด็น ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดกิจกรรมร่วมกันในการนำเสนอข้อมูลทางการวิจัยและข้อมูลทางวิชาการในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาศึกษาญัตติ และการพิจารณาศึกษาเรื่องใดๆ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบายของประเทศ และมุ่งรับผิดชอบงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในขอบเขตการดำเนินงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย หากมีกรณีที่จะสนับสนุนงบประมาณร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาร่วมกันเป็นหนังสือเป็นรายกรณีไป เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาต่อไป

          โอกาสนี้ประธานวุฒิสภาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมทั้งกล่าวว่าการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้การดำเนินงานระหว่างกัน ทำให้เกิดการสนับสนุนการวิจัยของประเทศและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา ช่วยให้การพิจารณา วิเคราะห์ และตัดสินใจในภารกิจด้านต่างๆ ของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความรวดเร็วมีความละเอียดรอบคอบ และอยู่บนพื้นฐานของหลักคิดทางวิชาการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างคุณประโยชน์และคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม

 

ais 720x100

PTG 720x100

 

          รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี เปิดเผยว่าบพข. มีภารกิจในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ประเทศเรามีความสามารถ เราจะพยายามใช้กลไกทางด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ไปช่วยให้การท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยเน้นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งที่ บพข. เน้นคือการมีส่วนร่วมที่เรียกว่า Partnership เราเอาฝั่งที่เป็นวิชาการของหน่วยงานภาครัฐมาร่วมทำงานกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เราจะสร้างร่วมกัน พยายามคิดและสร้างสรรค์ร่วมกัน ให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวใหม่ๆ มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น และมีคุณค่ามากขึ้น ถ้าเราสามารถทำงานร่วมกันได้ จะทำให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นได้ในทุกเรื่อง

          จากข้อตกลงในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ และ บพข. ซึ่งเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนในสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ทำหน้าที่จัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และภาคบริการ รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ โดยงานวิจัยและงานวิชาการที่ได้รับจากความร่วมมือจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจทั้งในส่วนของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งขณะนี้ บพข. ได้เริ่มการประสานงานและสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวเป็นลำดับแรก และตั้งเป้าขยายผลไปยังด้านอื่นๆ ต่อไป

 

A7073

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!