หมวดหมู่: เศรษฐกิจทั่วไป

111102 CPF


ซีอีโอ ซีพีเอฟ ร่วมแชร์ประสบการณ์ ดำเนินธุรกิจส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เวที CEO Dialogue จัดโดย ก.ล.ต.- จุฬาฯ

          นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเวที CEO Dialogue : แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 2) ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน นำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำเครื่องมือช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจดำเนินการด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) อย่างเป็นรูปธรรม
          นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ซีพีเอฟมีการลงทุนใน 17 ประเทศทั่วโลกและส่งออกมากกว่า 40 ประเทศ บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยยึดปรัชญา 3 ประโยชน์ คือ ไปลงทุนที่ไหนแล้วต้องทำประโยชน์ให้ประเทศนั้นๆ เพื่อที่จะอยู่ได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ต้องทำประโยชน์ให้กับสังคม หากทำทั้งสองเรื่องสำเร็จ ก็จะทำให้บริษัทอยู่ได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ภายใต้เป้าหมายกลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action ซึ่งเป็นเป้าหมายสู่ความยั่งยืนของซีพีเอฟ ยังได้บรรจุเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักด้วย
          “เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นนโยบายจากท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ว่าการที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน เราต้องดูแลสมาชิกในบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การดูแลลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ พนักงานของเรา ต้องได้รับการดูแลให้อยู่กับเราอย่างมีความสุข มีรายได้ที่ดี และ คู่ค้าของเราก็ต้องประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่ดูแลแค่บริษัทเรา แต่เราต้องดูแลทั้งซัพพลาย เชน ว่าจะทำอย่างไรให้ยั่งยืนไปด้วยกัน” นายประสิทธิ์ กล่าว
          พร้อมกันนี้ ซีอีโอ ซีพีเอฟ ยกตัวอย่างการดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน ทั้งกลุ่มของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ซึ่งต้องทำทั้งซัพพลาย เชน อาทิ การรับพนักงานต่างชาติเข้ามาร่วมงาน ที่บริษัทฯ จัดจ้างตรงจากประเทศต้นทาง โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดจ้างทั้งหมด ทั้งค่าตรวจโรค ค่าวีซ่า ค่าเดินทาง จนพนักงานเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อไม่ให้แรงงานต่างชาติมีภาระหนี้สิน (debt free recruitment process) จากการสมัครงาน และพนักงานต่างชาติทุกคนยังได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการเท่าเทียมกับพนักงานคนไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทวนสอบหลังการจัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดจ้างพนักงานต่างชาติดำเนินการอย่างโปร่งใส
          บริษัทฯ ยังได้จับมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Promotion Network Foundation: LPN) จัดอบรมให้พนักงานของซีพีเอฟมีความรู้ด้านสิทธิด้านแรงงาน อาชีวอนามัยและธรรมาภิบาล และ จัดให้มีช่องทางรับฟังเสียงพนักงาน “ศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN” เพื่อให้พนักงานสามารถเสนอแนะและแจ้งข้อร้องเรียนผ่านองค์กรที่เป็นกลางได้ด้วยภาษาตนเอง ถึง 4 ภาษา (กัมพูชา เมียนมา อังกฤษ และไทย) ช่วยให้บริษัทฯรับทราบปัญหา หรือข้อเสนอแนะของพนักงานเพื่อปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนได้ทันสถานการณ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้พนักงานทุกคน ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานร่วมกัน
          ในส่วนของการดูแลและให้ความช่วยเหลือคู่ค้า โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ว่า ซีพีเอฟ มีซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กว่า 6 พันราย ซึ่งได้รับการดูแลให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยลดระยะเวลาเครดิตเทอมจาก 45-60 วันเป็น 30 วัน และปัจจุบัน ยังได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ดำเนินโครงการ “CPF x BBL เสริมสภาพคล่อง...เคียงข้างคู่ค้า” สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นความร่วมมือผ่านบริการสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้คู่ค้าสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคง
          ในด้านของความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจที่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ซีอีโอ กล่าวว่า องค์กรใหญ่อย่างซีพีเอฟ อาจจะมีความท้าทายบ้าง จากจำนวนบุคลากร ซึ่งปัจจุบัน เรามีพนักงานในประเทศไทยและทั่วโลก รวมประมาณ 130,000 คน มีความหลากหลาย แต่เราก็มีกระบวนการในการรับพนักงานที่เข้ามาทำงาน มีทีมงานที่เข้าไปดูแลกลุ่มต่างๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นความยากด้านบุคลากร แต่บริษัทฯมีการกำหนดโครงสร้างและทีมงานในการเข้าไปดูแล และยังถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานให้กับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้ตลอดห่วงโซ่อุปทานของซีพีเอฟมีการปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
          ทั้งนี้ การจัดสัมมนา CEO Dialogue มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในเชิงนโยบายจากผู้นำองค์กร และพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นไปยังหน่วยงานอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่า และบุคลากรขององค์กร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ลดผลกระทบและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน จะช่วยให้ภาคธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญยังสามารถตอบโจทย์นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องซึ่งต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

 

A111102

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!