หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

10056 iBank


ไอแบงก์แต่งตั้ง รักษาการผู้จัดการธนาคาร ระบิล พรพัฒน์กุลมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2565

          ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายระบิล พรพัฒน์กุล กรรมการและประธานอนุกรรมการบริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการธนาคารแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อยในระหว่างที่ธนาคารดำเนินการสรรหาผู้จัดการธนาคาร หลังจากนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารในวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล เป็นประธานอนุกรรมการบริหาร แทนนายระบิล พรพัฒน์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

          นายระบิล พรพัฒน์กุล อายุ 63 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาล่าสุดตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท 786 อลีเม็กซ์ จำกัด ปี 2563 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอคอร์ป จำกัด ปี 2563 ถึง ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด และดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการชุดย่อยของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอีก 3 คณะ ได้แก่ อนุกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธรรมาภิบาล และนวัตกรรม อนุกรรมการซะกาต และอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร

 

A10056

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!