หมวดหมู่: กลต.

SET 8


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 23 กันยายน ..2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 23 .. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

(จำนวนรายการที่พบ 23 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

 

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) .(KKP)

 

นาย บรรยง

พงษ์พานิช

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

155,000

71.42

ซื้อ

ซินเนอร์เจติค ออโต้

เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASAP)

 

นางสาว ลัดดา สาทช้อย

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

15,000

3.60

ขาย

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)

 

นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

40,000

2.42

ซื้อ

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)

 

นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/09/2565

50,000

4.50

ขาย

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ONEE)

 

นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

200,000

10.80

ขาย

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG)

 

นาย กิตติพล

บุลนิม

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/09/2565

1,350,000

13.90

ขาย

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG)

 

นาย ชวลิต

จันทรรัตน์

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/09/2565

250,700

12.00

ขาย

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG)

 

นาย ศานิต

ร่างน้อย

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

20,000

13.65

ขาย

ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB)

 

นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล

 

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

22/09/2565

300,000

0.26

ขาย

ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB)

 

นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล

 

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

22/09/2565

996,700

0.27

ขาย

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU)

 

นาย ภัควัฒน์ สุวรรณมาโจ

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

55,500

7.80

ขาย

ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER)

 

นาย จตุรงค์

ศรีกุลเรืองโรจน์

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

2,000,000

2.00

ขาย

บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ)

 

นาย นพดล

สันธนะพานิช

 

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

22/09/2565

205,200

0.50

ขาย

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาย พีรนาถ โชควัฒนา

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

3,000

7.20

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

32,600

5.38

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย ธีระวัฒน์

ศรีนัครินทร์

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

50,000

6.15

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย ธีระวัฒน์

ศรีนัครินทร์

 

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(นางจิราภรณ์

ศรีนัครินทร์)

หุ้นสามัญ

22/09/2565

40,000

6.15

ซื้อ

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาง ฐานิศร์

อมรธีรสรรค์

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/09/2565

2,000,000

-

โอน

ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACG)

 

นาง หทัยรัตน์

รังคกูลนุวัฒน์

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

200,000

1.89

ซื้อ

ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACG)

 

นาย ภานุมาศ

รังคกูลนุวัฒน์

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

200,000

1.89

ซื้อ

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)

 

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

150,000

16.30

ซื้อ

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)

 

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

5,000

16.00

ซื้อ

เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MFEC)

 

นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

 

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/09/2565

80,000

8.96

ซื้อ

 

กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!