หมวดหมู่: CSR

9877 Asean Energy Award 2022


ASEAN Energy Awards 2022 มอบรางวัล อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับ SKY BRIGHT CENTER สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี

          ASEAN Centre for Energy : ACE องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดันประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกลุ่มอาเซียน มอบรางวัลให้กับอาคาร SKY BRIGHT CENTER สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ในกลุ่มซีพี ออลล์ ประเภทอนุรักษ์พลังงาน ตอกย้ำองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

9877 CPALL 01

 

          อาคาร SKY BRIGHT CENTER สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี สถาบันการศึกษาภายใต้การบริหารและออกแบบโดยบมจ.ซีพี ออลล์ ตั้งอยู่ที่ .สัตหีบ .ชลบุรี ได้รับเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด ASEAN Energy Awards 2022 และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภทอนุรักษ์พลังงาน อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารที่ออกแบบตามภูมิอากาศร้อนชื้น (2nd Runner Up of the Tropical Building under Energy Efficient Building) โดยในปีนี้มีนายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมด้วยผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างเข้าร่วมงานผ่านระบบ Virtual Awarding Ceremony ถ่ายทอดสดจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยรางวัล ASEAN Energy Awards 2022 แบ่งการประกวดเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

 

9877 CPALL 02

 

          สำหรับอาคาร SKY BRIGHT CENTER สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental) หรือ เกณฑ์อาคารเขียว ของสถาบันอาคารเขียวไทย” (Thai Green Building Institute :TGBI) โดยใช้ระบบ Building Automation System : BAS ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมและดูแลระบบหลักในอาคารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

9877 CPALL 03

 

          จุดเด่นของอาคาร SKY BRIGHT CENTER มีดังนี้

          ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของอาคาร : การกำหนดทิศอาคารให้สอดคล้องกับทิศทางแสงแดด ลมและภูมิศาสตร์ของพื้นที่

          ด้านสถาปัตยกรรม : การออกแบบกรอบอาคารให้สามารถลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร การใช้ประโยชน์จากแสงแดด การถ่ายเทอากาศธรรมชาติ การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัสดุจากท้องถิ่น

          ด้านวิศวกรรม

                    - ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารใช้หลอด LED 100% 

                    - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ออกแบบโดยคำนึงถึงคุณภาพอากาศภายในอาคารอุณหภูมิ ความชื้นและมลพิษภายในอากาศ

                    - ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร เลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัดน้ำรวมทั้งมีการใช้น้ำ Reuse มาใช้สำหรับ Flushing ในอาคารและรดน้ำต้นไม้

                    - การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับการติดตั้ง พลังงานทดแทน Solar Rooftop เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าและเป็นพลังงานที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ด้านสิ่งแวดล้อม

                    - การควบคุมมลพิษจากการก่อสร้าง การจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบและภายในอาคาร

          นอกจากนี้ อาคาร SKY BRIGHT CENTER ยังได้รับรางวัลดีเด่นจากงาน THAILAND ENERGY AWARDS 2022 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารที่ออกแบบตามภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building) จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อีกทั้ง ในปี 2020 อาคาร SKY BRIGHT CENTER รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงพลังงานอีกด้วย

          ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญกับการออกแบบและบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้ผู้ใช้งานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุขในการทำงาน ตามนโยบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง 

 

A9877

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!