หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4


ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี .. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี .. 2553)

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี .. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

        สาระสำคัญของร่างประกาศ 

        แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นในพื้นที่บางบริเวณ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เพิ่มขึ้น จาก ไม่เกินร้อยละ 5 เป็น ไม่เกินร้อยละ 10 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี .. 2553 เนื่องจากพบว่าพื้นที่อนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีฯ มีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี .. 2553

 

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี .. ....

ข้อ 14 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

 

ข้อ 14 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข 7.1, หมายเลข 7.2, หมายเลข 7.3, หมายเลข 7.5, หมายเลข 7.6, หมายเลข 7.7, หมายเลข 7.8, หมายเลข 7.9, หมายเลข 7.10, และหมายเลข 7.13, ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7197

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!