หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copy


การจัดทำแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (Thailand - United States Communiqué on Strategic Alliance and Partnership) ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในร่างแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (Thailand - United States Communiqué on Strategic Alliance and Partnership) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

        สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเน้นย้ำความเป็นพันธมิตรเก่าแก่และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และยืนยันความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายร่วมในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการและค่านิยมร่วมกันทั้งในระดับ ทวิภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาค โดยประเด็นสำคัญในร่างแถลงการณ์ ซึ่งครอบคลุมการเสริมสร้างความร่วมมือใน ด้านต่างๆ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักการร่วมกัน ส่งเสริมหลักการและค่านิยมร่วมกัน การฟื้นฟูเศรษฐกิจ การเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเป็นพันธมิตรทางสนธิสัญญาส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงบนพื้นฐานค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกัน การบังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคงทางไซเบอร์และความร่วมมือด้านเทคโนโลยี การส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค ความร่วมมือด้านสาธารณสุข การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การเพิ่มความสามารถการทำงานด้านการทูต

        ทั้งนี้ ร่างแถลงการณ์ฯ สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของทั้งสองฝ้ายในการกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และแนวทางนโยบายในด้านต่างๆ โดยไม่มีการระบุถ้อยคำหรือบริบทใดที่ มุ่งก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้ระเบียบ/ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เข้าข่ายเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย .. 2560

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7183

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!