หมวดหมู่: กลต.

1aDR issuer


ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ออกเสนอขาย DR ในการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

    ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ Depository Receipt (DR) เกี่ยวกับระบบงานการแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (global custodian) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้เสนอขาย DR (DR issuer) ในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน

       สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (global custodian) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ DR issuer สามารถพิจารณาแต่งตั้ง global custodian ได้โดยตรง หรือแต่งตั้งตัวแทนที่มีระบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมของระบบงานในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีระบบการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้องของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ฝากไว้กับรายการที่ปรากฏในบัญชีที่ DR issuer จัดทำขึ้น รวมถึงมีระบบการดูแลและติดต่อประสานงานกับ global custodian ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

       ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!