หมวดหมู่: การแพทย์-สธ

1a โรคติดต่อ


กรมควบคุมโรค เผยการจัดอันดับ 5 โรคติดต่อสำคัญระหว่างสัตว์เเละคนที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

     กรมควบคุมโรค เผยผลการจัดอันดับ 5 โรคติดต่อสำคัญระหว่างสัตว์เเละคน ที่ต้องเเละเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคพิษสุนัขบ้า และโรคอีโบลา ซึ่งเครือข่ายพร้อมตอบรับการดำเนินการ เน้นพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เเละจัดสรรทรัพยากรแบบบูรณาการ ย้ำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผนวกกำลังกัน ไทยจึงปลอดภัย

      นายเเพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมจัดลำดับความสำคัญของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในระดับประเทศ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

      นายเเพทย์โสภณ กล่าวว่า ผลการจัดอันดับ 5 โรคติดต่อระหว่างสัตว์เเละคนที่ต้องเฝ้าระวังร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และยังได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (US.CDC) ประจำประเทศไทย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (FAO) และผู้เข้าร่วมประชุมจากสหสาขาวิชา รวมถึงองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การอนามัยโลก (WHO) เข้าร่วมให้ข้อมูลเเละจัดอันดับ

     สำหรับ โรคติดต่อระหว่างสัตว์เเละคนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 5 อันดับเเรกจากที่ประชุม ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดนก (Zoonotic avian influenza)  2.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19, SARS, MERS) 3.โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus)  4.โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) และ 5.โรคอีโบลา (Ebola) ซึ่งทั้ง 5 โรคนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันพัฒนาระบบเฝ้าระวังเเละป้องกันโรคให้ดียิ่งขึ้น พร้อมจัดสรรทรัพยากรแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

     นอกจากนี้ ผู้เเทนหน่วยงานเครือข่ายยังหารือโรคติดต่อระหว่างสัตว์เเละคนอีกหลายโรค อาทิ โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) โรคเมลิออย (Melioidosis) โรคไข้หูดับ ก่อโรคโดยเชื้อ Streptococcus suis เเละโรคมาลาเรียที่ก่อโรคโดยเชื้อ Plasmodium Knowlesi เพราะสถานการณ์มีแนวโน้มพบสูงขึ้นเเละต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด ซึ่งจะเห็นได้ว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์เเละคนเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผนวกกำลังกันจึงจะลดความเสี่ยงเเละรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!