หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 19


ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (ฉบับที่ ..) .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (ฉบับที่ ..) .. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงนาม และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาต่อไป

          ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน .. 2562 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (สป. พน.) โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน เปลี่ยนชื่อ จากกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานเป็นกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาคและปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมทั้งกำหนดหน้าที่และอำนาจของกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน มีหน้าที่และอำนาจในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทุกระดับเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน รวมทั้งศึกษา ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน ตลอดจนพลังงานรูปแบบอื่นๆ เพื่อการสร้างสมดุลและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานการปฏิบัติงานในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน ส่วนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กำหนดเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง และประสาน บูรณาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานระดับภูมิภาค โดยเน้นพื้นที่พิเศษและพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามนโยบาย และกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค ให้มีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน ตลอดจนพลังงานรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอำนาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

PTG 720x100

 

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

          แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน .. 2562 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการภายใน สป. พน. ดังนี้

          1. การแบ่งส่วนราชการภายใน สป. พน. โดยปรับปรุงหน้าที่และอำนาจ และเปลี่ยนชื่อ จากกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานเป็นกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาคดังนี้

 

การแบ่งส่วนราชการเดิม

 

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

 

หมายเหตุ

สป. พน.

 

สป. พน.

 

 

. ราชการบริหารส่วนกลาง

 

. ราชการบริหารส่วนกลาง

 

 

(1) กองกลาง

 

(1) กองกลาง

 

คงเดิม

(2) กองการต่างประเทศ

 

(2) กองการต่างประเทศ

 

คงเดิม

(3) กองตรวจราชการ

 

(3) กองตรวจราชการ

 

คงเดิม

(4) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

(4) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

คงเดิม

(5) กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน

 

(5) กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค

 

- เปลี่ยนชื่อหน่วยงานและปรับปรุงหน้าที่และอำนาจให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป

(6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

(6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

คงเดิม

. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 

. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 

 

- สำนักงานพลังงานจังหวัด

 

- สำนักงานพลังงานจังหวัด

 

คงเดิม

 

 

ais 720x100

 

          2. หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการภายในที่ขอปรับปรุง โดยปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของ สป. พน. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกำหนดหน้าที่และอำนาจของกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค สรุปได้ดังนี้

 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน .. 2562

 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (ฉบับที่ ..) .. ....

 

หมายเหตุ

สป. พน

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 

สป. พน

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

   

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

 

คงเดิม

 

 

 

(2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน   คงเดิม    
(3) จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานการบริหารราชการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงในต่างประเทศ   คงเดิม    
(4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์   คงเดิม    
(5) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง   คงเดิม    
(6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง   คงเดิม    
(7) ดูแลงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย   คงเดิม    
(8) กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินภารกิจด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ   คงเดิม    
(9) ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   (9) ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจรวมทั้งสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน    - ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในทุกระดับเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
(10) ศึกษา ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน   (10) ศึกษา ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน ตลอดจนพลังงานรูปแบบ อื่นๆ เพื่อการสร้างสมดุลและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ   - ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจให้ครอบคลุมถึงพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน ตลอดจนพลังงานรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานการปฏิบัติงานในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน

(11) ประสาน บูรณาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภูมิภาค

(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

       

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เพื่อเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดทำแผนงาน โครงการ และแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง

 

 

 

คงเดิม

 

 

(2) จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ สป. และกระทรวง ประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง    (2) จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการของกระทรวง และ สป. รวมทั้งเร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและโครงการดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน    - เพิ่มหน้าที่และอำนาจในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการ 
(3) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   (3) ประสาน บูรณาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานระดับภูมิภาค โดยเน้นพื้นที่พิเศษและพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามนโยบาย    - เพิ่มหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการระดับภูมิภาค โดยเน้นพื้นที่พิเศษและพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามนโยบาย 
(4) ประสาน บูรณาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภูมิภาค    (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนและบริหารงบประมาณของกระทรวง และ สป   - เพิ่มหน้าที่และอำนาจในการจัดทำแผนและบริหารงบประมาณของกระทรวง และ สป
(5) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   (5) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   - ปรับถ้อยคำให้ชัดเจนขึ้น
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย   (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย   - ปรับถ้อยคำให้ชัดเจนขึ้น

กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 

กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค 

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 

- เปลี่ยนชื่อ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน

  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน และพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน ตลอดจนพลังงานรูปแบบอื่นๆ และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการดังกล่าว   - ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป เดิมมีขอบเขตงานเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าฐานในพื้นที่ยุทธศาสตร์เฉพาะโดยครอบคลุม 35 จังหวัดเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่ยุทธศาสตร์ครอบคลุมทั่วประเทศ 76 จังหวัด และขยายภารกิจนอกเหนือจากโครงการโรงไฟฟ้าฐานที่จ่ายไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชนที่เชื่อมโยงกับศักยภาพพลังงานในเชิงพื้นที่ 
    (2) เผยแพร่ ถ่ายทอด รณรงค์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน ตลอดจนพลังงานรูปแบบอื่นๆ    - ปรับถ้อยคำ

(3) เผยแพร่ ถ่ายทอด รณรงค์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

(4) ประสานงาน และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน

  (3) ประสาน บูรณาการ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานระหว่างราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   - ปรับถ้อยคำ
(5) ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน       - นำไปรวมอยู่ใน (1) และปรับถ้อยคำ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย   (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย   - ปรับถ้อยคำ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 6 ธันวาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12149

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!