หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copy


รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 16 (เดือนเมษายนมิถุนายน 2565)

          คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 16 (เดือนเมษายนมิถุนายน 2565) และเสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป

          รายงานดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญรวม 4 ส่วน ได้แก่ 1) สรุปความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 2) ความคืบหน้าการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 3) ความคืบหน้าของประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ และ 4) การดำเนินการในระยะต่อไป สรุปได้ดังนี้

          1. สรุปความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

          สศช. ได้รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ทั้ง 13 ด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรม และกฎหมายที่จัดทำ/ปรับปรุงใหม่รวม 45 ฉบับ โดยมีการระบุเป้าหมายย่อยของความสำเร็จ (Milestone : MS) กรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการไว้อย่างชัดเจนจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศได้ทันสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

          สำหรับรายงานความคืบหน้าฯ รอบเดือนเมษายนมิถุนายน 2565 มีสถานะการดำเนินการของกิจกรรม Big Rock เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ร้อยละ 85.5 และกิจกรรม Big Rock ร้อยละ 14.5 อยู่ระหว่างการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศตามกรอบระยะเวลาของแผนที่กำหนดไว้ต่อไป สรุปได้ดังนี้

                    1.1 ด้านการเมือง มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง (BR0103) โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านการดำเนินงานในลักษณะประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มีความยืดหยุ่น และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี และกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง (BR0104) โดยมีแอปพลิเคชัน Smart Vote Civic Education เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งข้อมูลพรรคการเมือง และข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

                    1.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล (BR0201) โดยมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น มีระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ มีระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) มาใช้ในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต (BR0205) ได้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวเปิดเผย ตรวจสอบได้โดยใช้ระบบ e-GP ให้มีการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

 

ธกส 720x100

 

                    1.3 ด้านกฎหมาย มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (BR0302) โดยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เพื่อให้ผู้ที่มีความผิดไม่ร้ายแรงชำระค่าปรับแทนการลงโทษทางอาญาและไม่มีการจำคุก และเพื่อให้การรับโทษเหมาะสมกับสภาพความผิดซึ่งทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย (BR0303) โดยการพัฒนาให้มีระบบกลางทางกฎหมายผ่านเว็บไซต์ (www.law.go.th) ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย .. 2562

                    1.4 ด้านกระบวนการยุติธรรม มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (BR0402) โดยได้มีการออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 177/2564 เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน ซึ่งจากสรุปสถิติฐานความผิดคดีอาญา ในปี 2564 มีจำนวนคดีที่รับคำร้องทุกข์ จำนวน 637,780 คดี โดยสามารถจับกุมได้ 602,910 คดี (คิดเป็นร้อยละ 95) และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ (BR0403) โดยจัดให้มีทนายความอาสาให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจ จำนวน 203 สถานี รวมทั้งจัดให้มีการให้คำปรึกษาทางกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดระบบให้มีการปล่อยชั่วคราวได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรม โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมยิ่งขึ้น

                    1.5 ด้านเศรษฐกิจ มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) (BR0501) ได้มีระบบภาษีเพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้รัฐ โดยจัดให้มีระบบการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (e-Filling) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (BR0503) โดยการพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ดำเนินการพัฒนาเชื่องโยงและบูรณาการข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (BR0505) โดยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์สามารถจำหน่ายสินค้าได้เองผ่านระบบ DGTFarm อตก. ดอทคอม Co-op click และตลาดเกษตรออนไลน์

                    1.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย (BR0601) โดยมีการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนแก่ชุมชนใกล้เคียง และกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด (BR0604) โดยมีระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศและนำไปสู่การกำหนดมาตรการและนโยบายในการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม

                    1.7 ด้านสาธารณสุข มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม (BR0703) โดยมีระบบฐานข้อมูลระดับประเทศด้านการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุตามระดับการพึ่งพิง ซึ่งใช้โปรแกรม Long Term Care (3C) และกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการคลัง (BR0704) โดยมีการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทองให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทุกพื้นที่ 

                    1.8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News (BR0801) โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาข่าวปลอมผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Website Line และ Facebook และกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การกำกับดูแลสื่อออนไลน์ (BR0802) โดยมีการดำเนินโครงการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับตาออนไลน์เพื่อการแก้ปัญหาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง และอาชญากรรม อื่นๆ ที่แพร่หลายในโลกโซเชียล ซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์ได้

 

ais 720x100

 

                    1.9 ด้านสังคม มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ (BR0901) โดยกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ .. .... (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน (BR0905) โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชน 

                    1.10 ด้านพลังงาน มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง (BR1001) โดยมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ เช่น กฎกระทรวงเพื่อยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 88 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน (BR1005) โดยกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่างๆ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (แผน PDP2022)

                    1.11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (BR1101) โดยดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่และการสร้างวัฒนธรรมสุจริต เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ และการมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของภาคประชาชน และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (BR1103) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ถึงการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

                    1.12 ด้านการศึกษา มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (BR1201) โดยเด็กเล็กจะต้องได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา สะท้อนได้จากอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 3 – 5 ปี ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.15 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยได้มีพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในทุกระดับชั้น กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BR1202) มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้นในแต่ละปีในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 539 สถานศึกษา และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน (BR1205) มีระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อสะสมและเทียบโอนหน่วยกิต นักเรียน/นักศึกษาในระดับช่วงมัธยมปลายให้สามารถโอนหน่วยกิตมาเรียนเทียบในระดับอุดมศึกษาเพียง 2 ปี

                    1.13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ (BR1302) โดยกระทรวงวัฒนธรรมมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยี QR Code Augment Realiy (QR Code AR) และ Virtual Reality (VR) มาใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์/ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้และการผลิตสื่อในรูปแบบคลิปองค์ความรู้/Infographic/Live Talk เพื่อให้การเผยแพร่ความรู้น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย และเข้าถึงคนได้ในวงกว้าง และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ (BR1303) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมลานกีฬานำร่องในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร

 

PTG 720x100

 

          2. ความคืบหน้าการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 45 ฉบับ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งมีสถานะความคืบหน้าของกฎหมาย ประกอบด้วย (1) กฎหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 ฉบับ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่มเติมจากรอบก่อนหน้า จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ซึ่งเป็นกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง .. 2522 2) ประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว .. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 3) กฎกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคำอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง .. 2565 ซึ่งเป็นกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการผังเมือง .. 2562 และ (2) กฎหมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 38 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่มีสถานะการจัดทำ/ปรับปรุงคืบหน้ากว่ารอบรายงานที่ผ่านมา จำนวน 6 ฉบับ ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างหน่วยงานของรัฐจัดทำร่างกฎหมาย จำนวน 25 ฉบับ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการเร่งดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ และนำเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป สรุปได้ ดังนี้

 

แผนการปฏิรูปประเทศ

(ฉบับปรับปรุง)

จำนวนกฎหมาย (ฉบับ)

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

หน่วยงานของรัฐจัดทำร่างกฎหมาย

สลค. พิจารณาเพื่อเสนอ ครม. เห็นชอบหลักการ

สคก. ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย

รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้

แล้วเสร็จ

1. ด้านการเมือง

2

1

1

 

 

 

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

2

1

 

 

 

1

3. ด้านกฎหมาย

5

1

1

1

1

1

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม

1

 

 

 

1

 

5. ด้านเศรษฐกิจ

7

2

1

1

 

3

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

1

1

 

 

 

 

7. ด้านสาธารณสุข

1

 

 

1

 

 

8. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

1

1

 

 

 

9. ด้านสังคม

4

2

 

1

 

1

10. ด้านพลังงาน

8

7

 

 

 

1

11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10

8

1

1

 

 

12. ด้านการศึกษา

1

 

 

 

1

 

13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1

1

 

 

 

 

รวมจำนวนกฎหมาย (ฉบับ)

45

25

5

5

3

7

 

          3. ความคืบหน้าของประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ

          สศช. ได้สรุปรายงานตามประเด็นอภิปรายที่ได้จากคณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน รวมทั้งสรุปรายงานสถานะของกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ ตามเอกสารแนบท้าย ที่วุฒิสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

          4. การดำเนินการในระยะต่อไป 

          สศช. จะได้ประสานหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน ให้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายภายในกรอบระยะเวลาของแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไปภายหลังสิ้ดสุดระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศให้ดำเนินการตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานดำเนินการให้ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ยังต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 และการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ อย่างยั่งยืนต่อไปและในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดย สศช. จะได้ดำเนินการจัดทำรายงานความคืบหน้าฯ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ สำหรับรอบรายงานเดือนตุลาคมธันวาคม 2565 เป็นรอบรายงานสุดท้าย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 6 ธันวาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12138

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!