หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 16


การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติรายการ Thailand by UTMB

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้

          1. เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งวิ่งเทรลระดับนานาชาติ (การจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ) 2 รายการ ดังนี้

                    1.1 รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB (รายการ Doi Inthanon) ประจำปี 2566 - 2568 (3 ปี)

                    1.2 รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB (รายการ Amazean Jungle) ประจำปี 2566 - 2571 (6 ปี)

          2. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อสมทบค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ 2 รายการ (ร้อยละ 50 ของค่าลิขสิทธิ์) เป็นเงิน 65.55 ล้านบาท ค่าลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น 3,450,000 ยูโร คิดเป็นเงินไทย 131.10 ล้านบาท มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

 

Thailand By UTMB

กรอบวงเงินงบประมาณค่าลิขสิทธิ์

ยูโร

ล้านบาท

(1) รายการ Doi Inthanon ประจำปี 2566 - 2568 (3 ปี)

675,000

(ปีละ 225,000)

25.65

(2) รายการ Amazean Jungle ประจำปี 2566 - 2571 (6 ปี)

1,050,000

(ปีละ 175,000)

39.90

รวม

1,725,000

65.55

[หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 38 บาท

 

          โดยให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นำรายได้จากการบริหารสิทธิประโยชน์มาสมทบค่าลิขสิทธิ์ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

          3. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ 2 รายการ เป็นเงิน 409.56 ล้านบาท มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

 

รายการค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ

กรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ (ล้านบาท)

รายการ Doi Inthanon

ประจำปี 2566 - 2568 (3 ปี)

รายการ Amazean Jungle

ประจำปี 2566 -2571 (6 ปี)

(1) ค่าภาษีแทนคู่ค้า1

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 38 บาท)

3.59

(ประมาณ 94,500 ยูโร)

5.59 

(ประมาณ 147,000 ยูโร)

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ

135.00

240.00

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารสิทธิประโยชน์

6.41

9.97

(4) ค่าบริหารจัดการอื่นๆ

3.00

6.00

รวม

148.00

261.56

 

          โดยให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากเอกชนและใช้เงินรายได้จากการบริหารสิทธิประโยชน์เป็นลำดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอและมีความจำเป็นให้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาฯ ในโอกาสแรก ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

 

AXA 720 x100

 

          สาระสำคัญของเรื่อง

          กก. รายงานว่า

          1. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 กระทรวงกลาโหม (กห.) ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยมอบ กกท. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันให้เป็นรายการระดับนานาชาติและให้หน่วยงานในสังกัด กห. จัดกิจกรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ กห.เสนอ ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันวิ่งเทรลฯ รายการ Thailand By UTMB เป็นรายการแข่งขันที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ทั้งนี้ ทั่วโลกมีสนามเทรลที่มีมาตรฐานจาก Ultra Trail Mont Blanc International (UTMBI) จำนวนกว่า 4,000 แห่ง จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันวิ่งเทรลฯ รายการ Thailand By UTMB จำนวน 2 สนาม (ที่ผ่านมาได้เคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติด้วยแล้ว) ได้แก่

                    1. รายการ Doi Inthanon (ได้รับการบรรจุเป็นสนาม UTMB® World Series2 ระดับ Major3 ในปี 2565) สนามสูงสุดแดนสยามที่ดอยอินทนนท์

                    2. รายการ Amazean Jungle (ได้รับการบรรจุเป็นสนาม UTMB® World Series ระดับ Event4 ในปี 2566) สนามใต้สุดของประเทศไทย ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นับเป็นสนามที่ 2 ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

          2. คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มีมติมอบหมายให้ กกท. ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ รายการ Thailand By UTMB สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

 

รายละเอียด

 

รายการ Doi Inthanon 

ประจำปี 2566 - 2568 (3 ปี)

 

รายการ Amazean Jungle

ประจำปี 2566 - 2571 (6 ปี)

(1) กำหนดการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ ประจำปี 2566

 

เดือนธันวาคม 2566

 

วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2566

(2) สถานที่จัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ

 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

จังหวัดเชียงใหม่

 

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

(3) ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของงบประมาณในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ

 

199.30 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

แหล่งที่มา

จำนวนเงิน

(ล้านบาท)

ภาครัฐ

25.65

กองทุนพัฒนาฯ/งบประมาณประจำปี

148

ภาคเอกชน

25.65

 

 

341.36 ล้านบาท5 ประกอบด้วย

 

แหล่งที่มา

จำนวนเงิน

(ล้านบาท)

ภาครัฐ

39.90

กองทุนพัฒนาฯ/งบประมาณประจำปี

261.56

ภาคเอกชน

39.90

 

 

                    ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว กก. โดย กกท. จะดำเนินการเจรจาข้อตกลงในสัญญาและลงนามร่วมกับ UTMBI ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มเติมสัญญาการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ ระบุว่า ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ต้องดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันและเป็นไปตามสัญญาข้อกำหนดของ UTMBI ทุกประการซึ่งในสัญญาระบุว่า ผู้รับสิทธิจะต้องดำเนินการตามให้ครบถ้วนตามคู่มือการเตรียมการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ Operational Management Manual : OMM ประกอบด้วย

                    ส่วนที่ 1 การจัดการแข่งขัน

                    ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วม

                    ส่วนที่ 3 การดำเนินงาน

 

BANPU 720x100

 

          3. ประโยชน์ที่จะได้รับ

                    3.1 การแข่งขันวิ่งเทรลฯ นับเป็นกีฬาระดับโลกที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำรายได้เข้าประเทศ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งจากทีมงานที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย เกิดเป็นรายได้หมุนเวียนในประเทศ ทั้งค่าโรงแรมค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าจับจ่ายใช้สอยจากการท่องเที่ยวสันทนาการ ฯลฯ ซึ่งจากผลการสำรวจจากการแข่งขันวิ่งเทรลฯ ใน 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดกระแสภาพลักษณ์ที่ทำให้นานาประเทศได้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันระดับโลก (World Event) มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 5,500 คน สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่า 500 ล้านบาท ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกมากยิ่งขึ้น

                    3.2 แสดงให้เห็นศักยภาพการรองรับของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน ความสะดวกในระบบขนส่งเดินทาง ความพร้อมของเมืองในการต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลก สร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักลงทุนในทุกๆ อุตสาหกรรม

                    3.3 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องความพร้อมด้านต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโดยสถานีโทรทัศน์ช่องกีฬาที่มีมาตรฐานสากลที่มีการยอมรับทั่วโลก (WORLDWIDE BROADCASTING) ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมกีฬาก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ

                    3.4 สร้างโอกาสในการนำประเทศไทยสู่จุดหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาซึ่งการที่ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวิ่งเทรลฯ รายการ Thailand By UTMB ได้ถือว่าเป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอจากการที่มีสถานที่จัดการแข่งขันที่เป็นที่ต้องการของผู้จัดอีเว้นท์ระดับโลกเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติของชุมชนในท้องถิ่น

                    3.5 สามารถดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จัดการแข่งขันและจังหวัดใกล้เคียง เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและพัฒนากิจการที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนในพื้นที่ทำให้ธุรกิจท้องถิ่นมีโอกาสในการขยายธุรกิจ

_____________________________________

1 คิดจากอัตราร้อยละ 7 ของค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมด

2 UTMB® World Series เป็นซีรีส์การแข่งขันใหม่เพื่อเป็นเส้นทางสู่ UTMB® Mont-Blanc เริ่มในปี 2022 ประกอบด้วยสนาม 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ Final Major Event และ Qualifier 

3 สนามระดับ Major หมายถึง การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับทวีป ในอเมริกา ยุโรป และในเอเชีย/โอเชียเนีย รวม 3 สนาม สำหรับประเทศไทยได้รับคัดเลือก Doi Inthanon Thailand by UTMB ให้เป็น 1 ใน 3 สนาม ระดับ Major สนามหนึ่งเดียวในเอเชีย/โอเชียเนีย

4 สนามระดับ Event หมายถึง รายการแข่งขันใน 6 ทวีปทั่วโลกประมาณ 30 รายการ ซึ่งนักวิ่งที่ผ่านสนามเหล่านี้จะได้รับ Running Stone เพื่อสามารถเข้าร่วมชิงชัยที่ UTMB® World Series Final ปัจจุบัน มีเพียง 25 สนามทั่วโลก ซึ่ง Amazean Jungle Thailand by UTMB ได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งใน 25 แห่ง

5 รายการ Amazean Jungle จะสามารถจ่ายเงินได้ภายหลังลงนามในสัญญา ซึ่งปัจจุบันร่างสัญญาดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12221

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!