หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 18


ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ด้านระบบราง

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ด้านระบบราง (Memorandum of Cooperation between the Ministry of Transport of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan in the field of Railways) ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของกระทรวงคมนาคมโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

          สาระสำคัญ

          ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ด้านระบบราง มีสาระสำคัญ ดังนี้

          1) วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจร่วมกันด้านนโยบายกฎหมายและระเบียบ การพัฒนาและเตรียมการจัดตั้งสถาบันด้านระบบรางในราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่มีความสนใจร่วมกัน และสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ

          2) ขอบเขตความร่วมมือเฉพาะ นโยบายด้านระบบราง กฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานระเบียบด้านการขนส่งทางราง การพัฒนาระบบราง เทคโนโลยีสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน รถจักรและล้อเลื่อนและระบบการเดินรถ มาตรการส่งเสริมการใช้ระบบราง เพิ่มความสะดวกสบาย การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานในระบบราง มาตรการป้องกันภัยพิบัติและอุบัติเหตุ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่งทางราง กิจกรรมรองในธุรกิจระบบรางและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน มาตรการสำหรับการขนส่งสินค้าอันตราย

          3) รูปแบบของความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ในประเด็นที่สนใจร่วมกัน การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงานและการประชุมรูปแบบอื่นตามที่ตกลงกัน

          4) การดำเนินความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายอาจอนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ จากราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น รวมถึงรัฐวิสาหกิจเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีส่วนร่วมในความร่วมมือนี้ บันทึกความร่วมมือฯ ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายและภาระผูกพันทางการเงินต่อทั้งสองฝ่าย กิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ลงนาม และจะมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 3 ปี และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยความเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ สามารถขยายเวลาได้อีก 3 ปี โดยความเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร มิเช่นนั้น จะถือเป็นการสิ้นสุดของบันทึกความเข้าใจฯ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12205

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!