หมวดหมู่: ประกัน

12100 CIMBT Unit link


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชูประกันชีวิตควบการลงทุน เน้นลูกค้าจัดพอร์ตลงทุนได้เอง ด้วยประกันชีวิต ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/1 และ ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/99

          ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งประกันชีวิตควบการลงทุน เน้นลูกค้าจัดพอร์ตลงทุนได้เอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต และต้องการวางแผนทางการเงินระยะยาว ด้วยประกันชีวิต ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/1 และ ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/99 ซี่งมีรายละเอียดดังนี้

          ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/1 เป็นประกันชีวิตควบการลงทุน แบบเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (Single Premium) และมีระยะความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้น 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อราย และสามารถเลือกซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up Premium) ครั้งละ 10,000 บาท ไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปี ต่อกรมธรรม์ สำหรับ ลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามสุขภาพ นอกจากนี้ ลูกค้ายังรับฟรีความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ(ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ) และสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้เอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ

          สำหรับการรับเงินผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา จะได้รับเงินตามมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด และรับโบนัสพิเศษ 0.25% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป การรับโบนัสต้องไม่เคยใช้สิทธิการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว และหากมีการจ่ายโบนัสไปแล้ว และมีการถอนเงินบางส่วนสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวการจ่ายโบนัสจะสิ้นสุดลง

          นอกจากนี้ สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ได้ตามหลักเกณฑ์สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.cimbthai.com/th/personal/products/insurance/life-insurances/cimb-thai-unit-linked-99-1.html

 

QIC 720x100

 

          ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/99 เป็นประกันชีวิตควบการลงทุน ที่สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน และมีระยะความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปีด้วยเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองเริ่มต้น 18,000 บาท สูงสุดไม่จำกัด สำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP) เริ่มต้นปีละ 12,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประภันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และสามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกันได้สูงสุดถึง 120 เท่า โดยขึ้นอยู่กับอายุและเพศ และสามารถเลือกซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up Premium) ครั้งละ 12,000 บาท ไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปี ต่อกรมธรรม์

          สำหรับเงื่อนไขการรับประกันภัยนั้น ลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี และการตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้เอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการรับเงินผลประโยชน์ เมื่อครบกำหนดสัญญาตามมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และรับโบนัส 0.25% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป

          การจ่ายโบนัสสำหรับกรมธรรม์ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และไม่เคยถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และไม่เคยหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และหากมีดำเนินการตามที่แจ้งดังกล่าว การจ่ายโบนัสจะสิ้นสุดลง

          ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) ได้อัตโนมัติโดยยังได้รับความคุ้มครองอยู่ และเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี นอกจากนี้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ได้ตามหลักเกณฑ์สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.cimbthai.com/th/personal/products/insurance/life-insurances/cimb-thai-unit-linked-99-99.html

          ทั้งนี้ รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร.0 2247 0247 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center 0 2626 7777 หรือ www.cimbthai.com

 

A12100

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!