หมวดหมู่: พาณิชย์

1AAพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์


คต. เยี่ยม ! รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ตอบโจทย์การค้ายุคดิจิทัล

     กรมการค้าต่างประเทศรับรางวัลเลิศรัฐประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงานการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้หลังคาเดียวกัน (One Roof Policy) สะท้อนวิสัยทัศน์นำนวัตกรรมดิจิทัลยกระดับการให้บริการ ตอบโจทย์การค้ายุคปัจจุบันอย่างแท้จริง

      นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งกรมฯ ได้รับรางวัลเลิศรัฐจากผลงานการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้หลังคาเดียวกัน (One Roof Policy) ที่เป็นการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อขยายการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) สู่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งคำขอรับ C/O และเอกสารแนบ

พร้อมกำกับข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ช่วยให้การขอรับ C/O มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถส่งคำขอรับ C/O และเอกสารแนบผ่านระบบฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย สามารถพิจารณาอนุมัติคำขอและเอกสารแนบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขอรับ C/O เพื่อนำไปขอลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีนำเข้าที่ประเทศปลายทางตามความตกลงการค้าเสรี (FTA) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

     ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศ โดยรางวัลประเภทพัฒนาการบริการเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีการพัฒนาการให้บริการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ 

     นายพิทักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในแต่ละปีกรมฯ ได้ออก C/O ปีละกว่าหนึ่งล้านฉบับ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกราว 85,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (3.12 ล้านล้านบาท) มีนิติบุคคลและผู้รับบริการจากระบบการให้บริการ ปีละกว่า 60,000 ราย ดังนั้น เป้าหมายสำคัญของกรมการค้าต่างประเทศคือต้องยกระดับการให้บริการออก C/O ให้สอดคล้องกับบริบทการค้าในยุคปัจจุบันที่มีความรวดเร็วและเป็นดิจิทัล อีกทั้ง ในอนาคตกรมฯ จะพลิกโฉมการให้บริการครั้งใหญ่ด้วยการนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวก และลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการไทยมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ DFT SMART C/O ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ C/O ได้ด้วยตนเองแทนการเดินทางมารับที่กรมฯ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั้งนี้ กรมฯ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการระบบดังกล่าวฯ ได้ในช่วง ต้นปี พ.ศ. 2566

     ผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการ การค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4830 และ 0 2547 4838 หรือ เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!