หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 3


หุ้นถูกชอร์ตเซล 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2565

 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565
หลักทรัพย์ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)มูลค่าการขายซอร์ต (บาท)% ปริมาณการขายชอร์ต
44,900 39,512.00 0.43%
920,200 2,515,744.00 6.68%
71,800 79,546.00 1.29%
200 538.00 -
720,600 144,698,700.00 7.36%
459,900 92,081,500.00 4.70%
1,000 175,500.00 0.45%
400 70,450.00 0.18%
7,200 29,016.00 0.07%
69,700 1,496,870.00 9.61%
110,300 363,216.00 7.90%
323,700 2,076,585.00 2.81%
10,800 67,045.00 0.09%
11,600 168,960.00 2.49%
34,700 148,688.00 0.73%
469,500 8,680,770.00 3.95%
459,700 8,476,590.00 3.86%
18,300 23,973.00 0.58%
1,086,500 78,531,050.00 6.26%
811,500 58,629,975.00 4.67%
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทากาไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
     
    More Articles
     

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!