หมวดหมู่: เกษตร

1aYoung Farmer


ก.เกษตรฯ จัดเวทีเครือข่ายพัฒนา Young Smart Farmer ระดับประเทศ เสริมองค์ความรู้เกษตรทันสมัย สร้างความร่วมมือขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นธุรกิจเกษตรอย่างมืออาชีพ

      ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กว่า 250 คน ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า ‘เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer’ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่านการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทยมีทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากการที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและสามารถทำการเกษตรอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก มีแนวคิดสร้างสรรค์ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการการเกษตร เป็นที่พึ่งแก่เพื่อนเกษตรกร เป็นผู้นำทางการเกษตร 4.0 ในท้องถิ่น และเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ทำให้ภาคการเกษตรเกิดความก้าวหน้า ขยายผลการพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอื่น ตลอดจนเป็นผู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้

       "รู้สึกดีใจที่ได้เห็นความก้าวหน้า การเติบโต และการพัฒนาของ Young Smart Farmer ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก เกษตรกรเองจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย ทั้งในเรื่องของการรับรู้ รับทราบ และเข้าถึงเทคโนโลยี กระบวนการ และวิชาการต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายสำคัญที่ต้องการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรไปสู่เกษตรทันสมัย หรือเกษตร 4.0

      โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย รวมถึง Young Smart Farmer เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปพร้อมๆ กัน โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรของไทยจากการทำแบบเคยชิ้นหรือคุ้นเคย มุ่งสู่การเป็นธุรกิจเกษตรได้" ดร.เฉลิมชัย กล่าว

       ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และให้เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความรู้ เทคโนโลยี ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาด

     โดยมุ่งหวังให้ Young Smart Farmer เป็นผู้นำด้านการเกษตรในอนาคต สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ เสริมสร้างทักษะทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม

      ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer มาตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วกว่า 20,000 ราย โดยผ่านกระบวนการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จำนวน 18,215 ราย มีการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต รวมถึงมีคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่าง Young Smart Farmer กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!