หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7


องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบการผนวกสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17 & C-19 และพื้นที่ว่าง (แปลง B-17-02) เข้ากับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 โดยการออกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ขอสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังนี้

        1. การผนวกสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17 & C-19 และพื้นที่ว่าง (แปลง B-17-02) เข้ากับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 โดยการออกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 (สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ)

        2. การเปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่าย1 จากเดิมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 หรือ 602 เป็นสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 75 สำหรับค่าใช้จ่ายของน้ำมันดิบ (Cost Oil) และก๊าซธรรมชาติ (Cost Gas) ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01

        3. ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 ระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (องค์กรร่วมฯ) กับบริษัทผู้ได้รับสัญญา ได้แก่บริษัท PETRONAS Carigali (JDA) Sdn. Bhd. (PC JDA) และบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (ปตท.สผ. อินเตอร์

        4. ให้องค์กรร่วมฯ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์กรร่วมฯ เป็นผู้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 กับบริษัทผู้ได้รับสัญญาและให้รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์กรร่วมฯ ลงนามในฐานะพยาน

_____________________________

1 การหักค่าใช้จ่ายเป็นการกระตุ้นให้บริษัทฯ มีเงินหมุนเวียนเพื่อนำกลับมาใช้ในการลงทุน

2 อัตราฯ ไม่เกินร้อยละ 50 สำหรับการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันดิบในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 และอัตราฯ ไม่เกินร้อยละ 60 สำหรับการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซธรรมชาติในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17 & C-19 และแปลง B-17-01 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันดิบในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17 & C-19

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 กรกฎาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7188

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!